Nytt lagförslag i Danmark avseende internprissättningsdokumentation

Den 13 september 2019 lämnades i Danmark det första utkastet av lagförslaget avseende inlämning av dokumentation för internprissättning. De nya reglerna innebär att skattskyldiga som omfattas av reglerna måste lämna in sin internprissättningsdokumentation tillsammans med sina årliga skattedeklarationer.

Det föreslås att de nya reglerna ska gälla för inkomstår som börjar den 1 januari 2021 eller senare. Om lagförslaget antas som förväntat kommer dokumentationen avseende inkomståret 2021 behövas lämnas in senast 60 dagar efter inkomstdeklarationen lämnas in 2022.

Danska bolag måste därmed årligen lämna in sina dokumentationer, innefattande både inhemska och utländska transaktioner, till den danska skattemyndigheten och inte endast på begäran. De föreslagna nya reglerna träffar bolag som uppfyller kraven för att lämna in Master file och/eller Local files i Danmark.

I lagförslaget har vi noterat två betydande förändringar jämfört med nuvarande regler; förändring av när dokumentation ska inlämnas samt, om tidsfristen inte följs, kommer den danska skattemyndigheten att kunna uppskatta den skattepliktiga inkomsten. Den avgörande faktorn för om skattemyndigheten kan göra en sådan uppskattning är om tillräcklig dokumentation har lämnats in vid den nya inlämningsfristen. Såsom antyds i lagförslaget kan sådan bedömning göras oavsett om skattebetalaren därefter lämnar in kompletterande dokumentation eller inte.

Sanktionerna för att inte uppfylla de nya kraven är kännbara i Danmark. En straffavgift upp mot 250 000 danska kronor kan utgå och detta beräknas per enhet som ej uppfyller kraven (innefattat även filialer och fasta driftställen). Utöver detta kan även övriga avgifter utgå.

 

Vår kommentar

I nuläget väntas lagförslaget antas i oförändrad form. Då Danmark sedan tidigare är ett land med hårda sanktioner och strikta krav det mycket viktigt att företag redan nu börja se över sina rutiner så att de nya reglerna efterföljs.

Vi vill även poängtera att olika regler kan gälla i olika jurisdiktioner och att det därför är viktigt att löpande försäkra sig om att nya regler inte tillkommit eller förändrats som kan påverka hur och när dokumentation ska upprättas eller inlämnas.

Om du behöver hjälp med din dokumentation eller har frågor om hur ditt företag kan påverkas av de nya reglerna, är det bara att kontakta oss så hjälper vi dig att säkerställa att du uppfyller de nya reglerna.

Mikael Jacobsen
Senior Partner, Internprissättning