Nya momsregler avseende handel på nätet

2021 förändras med all sannolikhet förutsättningarna för företag som säljer varor och tjänster över nätet. Handlare kommer i utökad utsträckning att behöva rapportera moms lokalt och möjligheterna att importera varor momsfritt kommer att minska. Samtidigt införs och utvidgas förenklingsregler som är avsedda att förenkla företagens administration och minska behovet av momsregistrering i flera länder.

Förslaget består av fyra delar:

  • Ändrade tröskelvärden för rapportering av lokal moms
  • Införande av särskilda regler för ”plattformsbolag”
  • Införande och utökande av särskilda rapporteringsordningar
  • Slopande av undantaget för importmoms på lågvärdesförsändelser.

 

Reglerna var ursprungligen föreslagna att träda i kraft den 1 januari 2021, men på grund av följderna av coronavirusets spridning har implementeringen skjutits upp till 1 juli 2021.

 

Ändrade tröskelvärden

Idag kan ett företag som säljer varor till privatpersoner i andra EU-länder som utgångspunkt rapportera in momsen på försäljningarna i avsändarlandet och tillämpa dess momssats. När försäljningen till ett visst EU-land överstiger en viss ”tröskel” måste dock säljaren börja redovisa moms i destinationslandet istället. Varje medlemsstat fastställer sin egen ”tröskel” och nivån för dessa kan variera med 10 000-tals EUR.

Med de nya reglerna ersätts de nationella trösklarna med en enda EU-gemensam tröskel. När ett företags försäljning av varor och tjänster till privatpersoner överstigit 10 000 EUR per år inträder en skyldighet för företaget att redovisa lokal moms på all sådan försäljning i alla medlemsstater. Fler företag kommer därför att behöva redovisa moms i flera länder.

För att undvika att bolag tvingas registrera sig i flera medlemsstater föreslås nya och utvidgade förenklingsregler som underlättar för bolagen (se nedan).

 

 

Särskilda regler för ”plattformsbolag”

Vid försäljning på nätet är det vanligt förekommande att andra företag än de som har den legala relationen med kunden på ett eller annat sätt medverkar vid försäljningen. Enligt de nya reglerna kan sådana bolag – s.k. ”plattformsbolag” – under vissa förutsättningar komma att bli skyldiga att redovisa den moms som belöper på transaktionerna.

Reglerna gäller för alla ”plattformsbolag” som medverkar till försäljning av varor till ett värde understigande 150 EUR som säljs från ett land utanför EU och dessutom för plattformsbolag som inte är etablerade i EU som medverkar till att en försäljning inom EU kan äga rum. Ett bolag kan anses vara ett ”plattformsbolag” om det t ex via en hemsida förmedlar beställningar eller på annat sätt gör att köpare och säljare kan mötas. 

För bedömningen av hur transaktionen behandlas momsmässigt anses plattformsbolagen i sådana situationer köpa in och sälja vidare de aktuella produkterna, trots att de i övrigt inte är legalt involverade i försäljningstransaktionen.

 

Nya och utökade redovisningsordningar

Den nuvarande möjligheten att redovisa all omsättning av elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU i en särskild deklaration (MOSS) utökas till att omfatta all försäljning av varor och tjänster till privatpersoner inom EU. Detta innebär att det endast krävs momsregistrering i ett enda EU-land för att kunna redovisa moms på sådan försäljning.

Precis som vid den nuvarande redovisningen av försäljning av elektroniska tjänster är det säljaren som måste säkerställa att rätt moms tas ut på försäljningen i respektive land, men momsen för samtliga länder kan sedan redovisas i en gemensam deklaration som lämnas i det land där säljaren är momsregistrerad och betalas in till skattemyndigheten i det landet. Detta innebär en betydande förenkling jämfört med idag, då det i många fall krävs momsregistrering och inlämning av momsdeklarationer i samtliga länder där försäljning av tjänster och varor (över tröskelvärdet) till privatpersoner äger rum. I samband med detta ändras namnet från MOSS till OSS, då det inte längre är fråga om en Mini One Stop Shop. Begreppet ”One Stop Shop” syftar på att man endast har en kontaktpunkt med skattemyndigheterna.

Både företag etablerade inom och utanför EU kommer att kunna rapportera via OSS.

 

För försäljning av varor från länder utanför EU införs en ny redovisningsordning, importordningen. Ordningen är tänkt att lösa de problem som uppstår när privatpersoner måste hantera importen av försändelser från länder utanför EU.

Den nya ordningen innebär att ett företag, t ex ett ”plattformsbolag”, etablerat inom EU anses importera varorna till EU och därefter göra en försäljning till privatpersonen som beställt varan. Företagets import undantas från importmoms och istället tas moms ut på försäljningen i det land där köparen finns. Momsen redovisas i OSS-deklarationen. På detta sätt slipper privatpersonen hantera någon importmoms.

Som alternativ till detta införs också ett ”särskilt förfarande”. Detta förfarande innebär att det är konsumenten som är skattskyldig för importmomsen, men den betalas och redovisas av en speditör, ett postföretag etc. som sedan tar ut kostnaden av konsumenten.

Detta förfarande och importordningen gäller när värdet på försändelsen är högst 150 EUR.

 

Slopat undantag för importmoms på lågvärdesförsändelser

Idag finns möjlighet för EUs medlemsstater att undanta varor som importeras till EU från importmoms om dessa har ett värde understigande 22 EUR. Då ett nytt system för att hantera administrationen av småförsändelser införs kommer detta undantag att tas bort.

I Sverige har detta undantag, på grund av en särskild regel om postorderförsändelser, knappt tillämpats i praktiken för annat än periodiska publikationer. Ändringen bedöms därför få begränsad effekt i Sverige, men får sannolikt större betydelse i andra medlemsstater. 

Sammantaget innebär de nya reglerna både utmaningar och möjligheter för företagen.

Reglerna innebär framför allt förändringar för företag som säljer varor till konsumenter, antingen direkt eller via s.k. plattformar. Företag som i någon utsträckning bedriver sådan verksamhet gör därför klokt i att se över sina flöden och säkerställa att deras affärssystem är anpassade till den föreslagna ändringen.

Sammanfattningsvis kan följande sägas beträffande de beslutade förändringarna. Möjligheten att i större utsträckning samla sin redovisning av moms i en enda medlemsstat innebär betydligt minskade kostnader och administration i förhållande till dagens hantering. Dessutom införs en möjlighet för företagen att rapportera momsen i ett land där de tekniska och språkliga barriärerna är låga. Slutligen inträder även en möjlighet för ”tredjelandsaktörer” att välja ett EU land där myndighetsadministrationen fungerar på ett för den skattskyldige acceptabelt sätt.

Kontakta gärna oss på Skeppsbron Skatt om ert företag har frågor eller funderingar kring de nya reglerna!