Utredning om stämpelskatt vid fastighetsreglering och klyvning

Regeringen avser att ge Lantmäteriet i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ta ut stämpelskatt vid fastighetsöverlåtelser genom fastighetsreglering och klyvning.

Stämpelskatt påförs vid fastighetsöverlåtelse genom exempelvis byte och köp, medan fastighetsöverlåtelser genom fastighetsreglering och klyvning undantas från stämpelskatt. Enligt Regeringen leder undantagen från stämpelskatteuttag till betydande skattebortfall.

I budgetpropositionen (2020/21:1) framgår att Regeringen ger i uppdrag till Lantmäteriet att utreda förutsättningarna för att beskatta överlåtelseformerna lika.

Tidsramen för Lantmäteriets uppdrag är oklar. Av budgetpropositionen framgår enbart att utredningen föranleder ett ökat anslag med 3 miljoner kronor som budgeterats under 2021.

Den sk paketeringsutredningen (2017) presenterade bl.a. förslag om stämpelskatteuttag vid överlåtelser genom fastighetsreglering och klyvning. Paketeringsutredningen föreslog bl.a. en generell stämpelskatteplikt vid fastighetsbildningsåtgärder när överföringen eller uppdelningen sker mot ersättning. Vidare föreslogs att stämpelskattesatsen för juridiska personer skulle sänkas från 4,25 procent till 2 procent, att skatten skulle reduceras med ett belopp motsvarande avgiften för fastighetsbildningsåtgärden och att koncerninterna fastighetsöverlåtelser skulle undantas från stämpelskatt.

Vår kommentar

Detaljerna i uppdraget som överlämnas till Lantmäteriet är oklara.

Vi återkommer med kommentarer och analys när det kommer ytterligare information.

Har ni frågor gällande detta så är ni varmt välkomna att kontakta Skeppsbron Skatts Fastighetsgrupp.