Budgetproposition för 2021 – ytterligare nyheter för arbetsgivare och privatpersoner

Den 21 september 2020 presenterade regeringen sin budgetproposition för 2021. Vi har tidigare publicerat valda delar från den (läs här). Nedan kan du ta del av ytterligare föreslagna förändringar som är relevanta för dig som arbetsgivare eller privatperson.

Ändrade regler för kostförmån i särskilda fall
Förslaget riktar sig till de ”matgåvor” som lämnas av allmänheten i syfte att visa anställda uppskattning och stöd. I vissa fall har den skänkta maten samlats in och distribuerats av arbetsgivare och sedan distribuerats vidare till arbetstagare på sådant sätt att bestämmelserna om beskattning av förmån av fri kost som erhålls på grund av tjänst har aktualiserats. I sådana fall anses det orimligt att arbetstagaren beskattas för måltiden. För skattefrihet förutsätts att måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och att måltiden lämnas utan krav på motprestation. Förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2021 och gälla förmåner som lämnas efter den 29 februari 2020.

 


Justerad beräkning av bilförmån
Regeringen avser att under våren 2021 återkomma till riksdagen med ett förslag till justering av schablonberäkningen för bilförmån i syfte att bättre avspegla ett marknadsvärde. Justeringar skall göras avseende de pris- och ränterelaterade delarna i beräkningen. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2021 och ska gälla för bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) för första gången fr o m det datumet.

 


 Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster
För att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin föreslås en tillfällig skattereduktion som ska gälla under 2021 och 2022. Reduktionen ska ha en tydlig låginkomsttagarprofil, vara helt utfasad vid arbetsinkomster som uppgår till högst 50 000 kronor per månad samt utgöra både en kompensation och en konjunkturstimulans som i sin tur ska bidra till fler i arbete. Regeringen avser återkomma till riksdagen med ett förslag som kan träda i kraft under 2021.

 


Särskild skattereduktion för förvärvsinkomster
Förslaget innebär en skattereduktion som utgår för samtliga inkomster i inkomstslaget tjänst, såväl inkomster från arbete som inkomster från socialförsäkringsförmåner, till exempel pension och föräldrapenning. Även inkomster av näringsverksamhet, som till exempel kan komma från en enskild firma eller ett handelsbolag, bör omfattas. Skattereduktionen bör som huvudregel utgöras av en bestämd summa om 1 500 kronor per person och år för inkomster över 240 000 kronor/år. För inkomster mellan 40 000 kronor och 240 000 kronor/år blir reduktionen lägre. I förhållande till inkomstnivå blir skattereduktionen därmed som störst för personer med låga och medelhöga inkomster. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2021.

 


Utvidgning av rutavdraget
Nya tjänster som föreslås omfattas av rutavdraget är:

  • Tvätt och vård av kläder och hemtextil vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.
  • Möblering och förflyttning av bohag och annat hushållsrelaterat lösöre inklusive montering och demontering av dessa föremål. Däremot omfattas inte inredningstjänster.
  • Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt till och från magasinering.
  • Enklare tillsyn av en bostad, till exempel ett fritidshus.

Att notera är att s k servicetjänster, d v s företag som hämtar och lämnar tvätt, men inte ombesörjer tvätten i egen regi, omfattas inte av avdraget. Även taket för hur stort  ROT-/RUT-avdrag varje privatperson får göra totalt föreslås höjas till 75 000 kronor, varav ROT-avdraget får utgöra maximalt 50 000 kr. per år istället för dagens 50 000 kronor per år. Utvidgningen föreslås träda ikraft 1 januari 2021.

 


Skattereduktion för gröna investeringar
I budgetpropositionen föreslås ett avdrag för gröna investeringar som till exempel installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Skattereduktionen gäller för privatpersoner och ska utformas likt det som redan finns för rut- och rotavdrag. Storleken på avdraget föreslås vara 15 procent på solceller och 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Som högst får avdraget uppgå till max 50 000 kronor per person och år. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

 


Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet
Det högsta bonusbeloppet, som ges till fordon som släpper ut noll gram koldioxid, kommer höjas från 60 000 kronor till 70 000 kronor. För att öka incitamenten att välja laddhybridbilar med låga koldioxidutsläpp och begränsa kostnadsökningen för klimatbonus kommer regeringen att sänka koldioxidgränsen för bonus från 70 till 60 gram per kilometer. Det högsta bonusbeloppet för fordon med utsläpp över noll kommer då uppgå till omkring 45 000 kronor.
 
För att förstärka miljöstyrningen och finansieringen av systemet kommer malus höjas. Förändringarna innebär sammantaget för bensin- och dieseldrivna lätta fordon att koldioxidbeloppet under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången bör vara summan av 107 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 90 gram och upp till och med 130 gram och 132 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 130 gram.
 
Förslag bereds för att minska risken för att bonus-bilar exporteras utanför Sverige. Det kommande förslaget bedöms kunna träda i kraft den 1 april 2021.

 


Trängselskatt i Marieholmstunneln (Göteborg)
Trängselskatt börjar tas ut för resor genom Marieholmstunneln i samband med att den öppnar för trafik, vilket bedöms ske vid årsskiftet 2020/21. Syftet med förändringen är att förbättra framkomligheten och miljön i Göteborg, men även att bidra till finansieringen av investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg. Förslaget träder i kraft den 1 januari 2021.

 


Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp
För att stimulera rörligheten på bostadsmarknaden har ett förslag lämnats om att den skatt som idag betalas på den framräknade schablonintäkten på uppskjuten reavinst från försäljning av privatbostad, ska avskaffas. Ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.

Har ni frågor om hur budgetpropositionen påverkar ert företag, eller vill diskutera någon av ovanstående punkter, är ni varmt välkomna att kontakta oss för en diskussion.

Pernilla van der Capellen
Partner, Global Mobility Services