Fyra olika förslag för sänkt skattetryck för fysiska personer

1.     Utökad tidsgräns för expertskattelättnad från tre till fem år

För att stärka Sveriges konkurrenskraft infördes för snart 20 år sedan en skattelättnad för utländska forskare, experter och andra nyckelpersoner som är anställda av ett svenskt företag. Skattelättnaden innebär att den anställde endast betalar skatt på 75% av sin tjänsteinkomst och att vissa förmåner såsom skolavgifter och två hemresor per år är helt skattefria. Lättnaden har dock varit begränsad till tre år och förutsätter att det rör sig om en tidsbegränsad vistelse i Sverige. Mot bakgrund av att flertalet andra europeiska länder erbjuder lättnader under längre period än tre år, har nu Finansdepartementet i en promemoria föreslagit att lättnaden ska utvidgas till fem år. Detta speglar våra nordiska grannländer Danmark (sju år) och Finlands (fyra år) tidsfrister. Lagändringen föreslås träda ikraft den 1 januari 2021 och tillämpas för första gången för de som påbörjat sin vistelse i Sverige efter den 30 maj 2020. Den normala tidsfristen att en ansökan ska ha inkommit till Forskarskattenämnden inom tre månader från första vistelsedagen i Sverige, föreslås förlängas för de som har kommit till Sverige under perioden 1 juni – 31 december 2020, till den 31 mars 2021.

 

2.     Sänkning av statliga inkomstskatten på tjänsteinkomst

Fysiska personer som har en beskattningsbar tjänsteinkomst över en viss nivå betalar statlig skatt utöver kommunalskatten. Tidigare betalade somliga även den sk värnskatten om 5% på det översta skiktet. Denna skatt avvecklades i januari i år. I dagsläget är den statliga skatten 20% på inkomst överstigande 509 300 kr (efter grundavdrag 523 200 kr för personer under 65 år och 575 500 kr om över 65 år). Två alternativa förslag har lämnats för att minska skattetrycket och avgörs i kommande budgetförhandlingen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. 

Det första alternativet är att höja skiktgränsen för statlig skatt med 6 000 kr utöver den årliga uppräkningen som sker med hänsyn till konsumentprisindex plus 2 procentenheter. Eftersom skiktgränsen är beroende av budgetförhandlingarna för 2021 kan beloppet komma att ändras ytterligare. Det andra alternativet är att sänka den statliga skatten med 5% till 19,5%. Även detta belopp är beroende av budgetförhandlingarna och kan därför komma att sänkas ytterligare.

Beroende på utfallet i budgetförhandlingarna planeras något av förslagen att träda ikraft fr o m januari 2021.

 

3.     Skattereduktion på förvärvsinkomster

Finansdepartementet har lämnat två olika förslag på skattereduktion på förvärvsinkomster. Förslagen föreslås gälla för samtliga inkomster av tjänst dvs även socialförsäkringsförmåner såsom föräldrapenning och pension men härutöver även för inkomst av näringsverksamhet såsom enskild firma och handelsbolag. I det ena alternativet förslås skattereduktionen vara 1 700 kr per år och ges till personer med beskattningsbara förvärvsinkomster mellan 40 000 kr och skiktgränsen för statlig inkomstskatt (509 300 kr för 2020). I det andra alternativet föreslås att en skattereduktion ges utan begränsning till skiktgränsen för statlig inkomstskatt och uppgår då till 1 300 kr. Effekten av skattereduktionen är att de som har lägre inkomst får en procentuellt högre reduktion i syfte att få dem att gå över från bidragsförsörjning till förvärvsarbete, samt från deltidsarbete till heltidsarbete.

 

4.     Förstärkt grundavdrag för pensionärer

Det fjärde förslaget från Finansdepartementet gynnar våra pensionärer. Här föreslås att höja grundavdraget för de som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år och har en fastställd förvärvsinkomst mellan ca 213 000 kr och 1 418 000 kr per år. Följden blir att grundavdraget i princip blir detsamma som jobbskatteavdraget vilket medför att skattetrycket mellan pensionärer och förvärvsarbetare närmar sig varandra markant. Anledningen till att förändringen av grundavdraget inte föreslås för andra inkomstskikt är att dessa redan ligger i samma nivå som för förvärvsarbetande, dvs de som erhåller jobbskatteavdrag. Även denna förändring föreslås träda ikraft från januari 2021.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på Skeppsbron Skatt.

Pernilla van der Capellen
Partner, Global Mobility Services, Private Client Services
Anders Lagerholm
Partner, Global Mobility Services