Kammarrätten har meddelat dom avseende holdingbolags avdragsrätt för ingående moms

Målet rör ett moderbolag i en koncern som består av 170 bolag, varav sex av dessa koncernbolag ägs direkt av moderbolaget. Utöver att äga och förvalta koncernbolagen består moderbolagets verksamhet av att utföra olika management – och administrativa tjänster gentemot koncernbolagen.

Moderbolaget fakturerar endast de koncernbolag som har hyresintäkter, vilket är ungefär 55 av samtliga koncernbolag, utifrån koncernbolagens omsättning. Drygt hälften av de fakturerade bolagen har full avdragsrätt för ingående moms medan övriga har begränsad avdragsrätt. Moderbolaget fakturerar inte sina direktägda dotterbolag eftersom dessa inte haft några hyresintäkter.

Med hänvisning till EU-praxis konstaterar kammarrätten att för att avdragsrätt ska finnas för ingående moms krävs ett direkt och omedelbart samband med antingen utgående momspliktiga transaktioner eller med den skattskyldiges hela samlade ekonomiska verksamhet, s.k. allmänna omkostnader.

I det här fallet anser kammarrätten att moderbolaget är ett passivt holdingbolag i förhållande till de direktägda dotterbolagen då moderbolaget inte har fakturerat de direktägda dotterbolagen, varken direkt eller indirekt. Avdragsrätt saknas därmed enligt domstolen för kostnader som anses vara direkt hänförliga till innehavet av dotterbolagen.

Eftersom moderbolaget, utöver det passiva innehavet av dotterbolagen, även tillhandahåller momspliktiga tjänster gentemot en del av sina koncernbolag, bedriver moderbolaget enligt domstolen såväl ekonomisk som icke-ekonomisk verksamhet. Avdragsrätten för övriga allmänna omkostnader ska därmed bestämmas utifrån en fördelning efter skälig grund enligt Skatteverkets beslut. Denna fördelning har Skatteverket gjort baserat på moderbolagets egna uppgifter om hur fakturering till koncernbolagen skett för att täcka kostnaderna för att tillhandahålla tjänster till koncernbolagen. Eftersom bolaget uppgivit att de kostnader som inte fakturerats till koncernbolagen och som bolaget nu vill ha avdrag för är kostnader som bolaget haft i sin funktion som holdingbolag och moderbolag i koncernen nekade kammarrätten bolaget ytterligare avdrag.

Kommentar

Utgången i målet är i linje med Skatteverkets inställning att moderbolags ägande av dotterbolag mot vilka ingen fakturering sker för varor eller tjänster utgör en icke-ekonomisk verksamhet.

Målet visar hur viktigt det är att man i moderbolag med betydande aktieägarkostnader etc., som inte bör faktureras ut i koncernen, noga överväger formerna för fakturering. Skillnaderna i avdragsrätt kan vara avsevärda.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på Skeppsbron Skatt.

Kammarrätten har meddelat dom avseende holdingbolags avdragsrätt för ingående moms
Mats Holmlund
Partner, Indirekt skatt