Avgörande från Skatterättsnämnden – rätt till avdrag för ingående moms för installationer kopplade till momspliktigt tillhandahållande av el/vatten i bostadsbyggnader

Skatterättsnämnden har lämnat förhandsbesked i ett från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) återförvisat mål avseende huruvida hyresvärdar/ bostadsrättsföreningar som installerat anläggningar för el och vatten (rör, ledningar, elcentral och mätare) i bostadsbyggnader har möjlighet att dra av den moms som belöpt på installationskostnaderna. Sökandena är ett hyresbostadsbolag och två bostadsrättsföreningar som under något olika förutsättningar avsåg att tillhandahålla sina hyresgäster/bostadsrättsinnehavare el eller vatten.

Hyresvärden/bostadsrättsföreningen skulle i de förevarande fallen debitera varje enskild hyresgäst/bostadsrättsinnehavare utifrån dennes faktiska förbrukning av el/vatten. Förbrukningen ingick inte i hyran/avgiften.

Som ett resultat av Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål HFD 2019 ref. 54 ska en hyresvärds/bostadsrättsförenings tillhandahållande av el/vatten till sina medlemmar ses som ett separat, momspliktigt tillhandahållande om detta debiteras utifrån faktisk förbrukning och separat från avgiften/hyran. Frågan om avdragsrätt för ingående moms för inköp och installation av el- och vattensystem i fastigheterna återförvisade HFD dock till Skatterättsnämnden för ny prövning.
 
Skatterättsnämnden uttalar nu i denna del att avdragsförbudet för stadigvarande bostad visserligen är utformat som en schablonregel, men att även den faktiska utformningen och användningen av en byggnad eller byggnadsdel måste beaktas vid bedömningen. Därvid gör Skatterättsnämnden bedömningen att avdragsrätt föreligger för moms som belöper på installationer av el- och vattensystem i den utsträckning dessa används för momspliktiga tillhandahållande av el eller vatten. Detta även om installationerna finns i byggnader som i sig utgör stadigvarande bostad. Dock föreligger inte avdragsrätt till den del utrustningen används för ”centrala” funktioner i gemensamma utrymmen då dessa förvärv inte leder till någon skattepliktig omsättning.

Två av Skatterättsnämndens ledamöter var dock skiljaktiga och ansåg att avdragsförbudet för stadigvarande bostad är tillämpligt.

Kommentar

Skatterättsnämndens avgörande är välkommet då Skatteverkets bedömning att avdragsförbud föreligger i denna del, enligt vår bedömning innebär en delvis dubbelbeskattning av hyresvärdens tillhandahållande av el och vatten. Skatteverket har möjlighet att överklaga Skatterättsnämndens avgörande till HFD och vi bedömer att verket sannolikt kommer att utnyttja denna möjlighet.
Det är viktigt att notera att Skatterättsnämndens avgörande inte nödvändigtvis innebär att fullt avdrag kan göras för den moms som belöper på installationerna eftersom avdragsrätt endast föreligger i den omfattning den installerade utrustningen används för ett momspliktigt tillhandahållande av el eller vatten, varför en proportionering av den moms som belöper på inköpet kan komma att bli nödvändig.

Om ni vill diskutera dessa frågeställningar ytterligare är ni varmt välkomna att kontakta oss på Skeppsbron Skatt.