HFD har beslutat inhämta förhandsavgörande från EUD om återbetalningsskyldighet när uppförandeskede upphör

Enligt momslagen ska, om frivillig skattskyldighet under uppförandeskede upphör innan någon uthyrning med frivillig skattskyldighet kommit till stånd, jämkning ske vid ett enda tillfälle och avse återstoden av korrigeringstiden. Även ingående moms, som hänför sig till tiden mellan beslutet om frivillig skattskyldighet och skattskyldighetens upphörande, ska betalas tillbaka. Dessutom utgår även kostnadsränta. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu i ett mål beslutat inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen (EUD) och ställt frågan om den svenska regleringen strider mot EU:s momsdirektiv. Dessutom vill HFD få svar på hur nämnda reglering förhåller sig till de allmänna jämkningsreglerna i momsdirektivet.

I målet i fråga hade ett bolag erhållit beslut om frivillig skattskyldighet under uppförandeskede och gjort avdrag för ingående moms på förvärv i byggprojektet. En bit in i projektet meddelade dock den tilltänkta hyresgästen att den inte skulle kunna flytta in och byggnationen upphörde därmed.  I enligt med ovan nämnda svenska reglering betalade bolaget tillbaka all avdragen ingående moms. Senare begärde dock bolaget omprövning och yrkade avdrag med detta belopp, med hänvisning till att den svenska regleringen strider mot momsdirektivet.

Skatteverket meddelade bolaget ett negativt omprövningsbeslut och bolaget överklagade därför till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten i Umeå och sedermera också kammarrätten i Sundsvall ansåg i likhet med bolaget att den svenska regleringen strider mot momsdirektivet och att bolaget därför inte hade varit skyldigt att återbetala den moms som bolaget under uppförandeskedet hade gjort avdrag för. Enligt både Förvaltningsrätten såväl som Kammarrätten finns inget stöd i vare sig momsdirektivet eller i praxis från EUD att kräva återbetalning av den under uppförandeskedet avdragna ingående momsen. Däremot finns praxis från EUD som är tydlig med att avdragsrätt föreligger även om en verksamhet upphör innan dess att verksamheten inneburit några skattepliktiga intäkter. Kammarrätten uttalade dessutom att de allmänna jämkningsreglerna (d.v.s. att korrigering av tidigare gjort avdrag avseende investeringsmoms skulle kunna göras under 10 år) inte heller kunde anses tillämpliga med hänvisning till att de är tillämpliga vid en ändrad användning, något som Kammarrätten inte ansåg var fråga om i detta fall när byggnationen upphörde innan någon användning av byggnaden ens hade hunnit komma ifråga.

Enligt vår mening är detta ett positivt besked från HFD och frågan om den svenska regleringen i detta avseende strider mot momsdirektivet har under lång tid diskuterats. Nuvarande reglering kan vara mycket betungande för en fastighetsägare och innebär att en fastighetsägare som på rätt grund erhållit beslut sedermera tvingas återbetala all avdragen moms vid ett enda tillfälle även om det beror på omständigheter som inte har med fastighetsägaren att göra.

Om ni vill diskutera dessa frågeställningar ytterligare är ni varmt välkomna att kontakta oss på Skeppsbron Skatt.