Nytt ställningstagande från Skatteverket om kundförluster med anledning av covid-19-pandemin

Skatteverket har med anledning av rådande coronakris publicerat ett nytt ställningstagande, ”Mervärdesskatt vid kundförluster med anledning av covid-19-pandemin”. Av detta ställningstagande framgår att Skatteverket lättar på kraven som tidigare ställts avseende när en kundförlust får anses sannolik för att på så sätt underlätta för säljare som inte fått betalt för sina fodringar att återfå tidigare redovisad utgående moms.

För att en kundförlust ska anses föreligga krävs det att säljaren gör sannolikt att kunden saknar möjlighet att betala sin fordran. Enligt Skatteverket anses detta sannolikt om kunden exempelvis försatts i konkurs eller om säljaren har lämnat över sin fordran till Kronofogden som upprättat en utredningsrapport av vilken det framgår att köparen saknar tillgångar till full betalning av skulden.

I detta nya ställningstagande lättar Skatteverket på det krav som tidigare ställts avseende när en kundförlust får anses sannolik. Skatteverket anser att det under den pågående pandemin får anses sannolikt att köparen saknar möjlighet att betala sin skuld redan när följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Köparen är en beskattningsbar person.
  • Fakturan utfärdas mellan den 1 februari 2020 – den 31 december 2020.
  • Det har gått minst 3 månader sedan fordran förföll till betalning.
  • En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut.
  • Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap.

 

Skatteverket menar alltså att om dessa förutsättningar är uppfyllda får säljaren sätta ned beskattningsunderlaget på grund av en kundförlust.  Detta gäller även om säljaren inte på något annat sätt kunnat visa att köparen saknar betalningsförmåga. Skatteverket påpekar dock att om säljaren skulle få helt eller delvis betalt för denna fordran i ett senare skede så är säljaren skyldig att åter redovisa skatten på den del av betalningen som har kommit in.

 

Vår kommentar:

Vi ser mycket positivt på hur Skatteverket möjliggör en tidigareläggning av justeringar av tidigare redovisad moms vid försäljning till kund som av en eller annan anledning inte har möjlighet att ”göra rätt för sig”. Att Skatteverket väljer att mildra kraven för när beskattningsunderlaget får sättas ned med anledning av en kundförlust bör enligt vår bedömning göra stor skillnad för företag likviditetsmässigt.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på Skeppsbron Skatt.