Jämkningsskyldighet vid fastighetsöverlåtelse

Kammarrätten i Göteborg har meddelat dom avseende vilken part som är jämkningsskyldig när jämkningshandling inte har överlämnats till förvärvaren vid överlåtelsetillfället.

I det aktuella fallet var överlåtaren av fastigheten en ideell förening i form av en ridklubb. År 2011 byggde föreningen ett ridhus som hyrdes ut till ett aktiebolag som också övertog ridverksamheten. Föreningen medgavs frivillig skattskyldighet och drog av ingående moms för byggnationen av ridhuset.

I maj 2015 överläts ridhuset till Strömstad kommun (förvärvaren) och föreningen övertog idrottsverksamheten. Hösten 2015 upphörde aktiebolagets verksamhet. Eftersom det inte längre bedrevs någon skattepliktig verksamhet i lokalen upphörde den frivilliga skattskyldigheten och vid utgången av år 2015 hade det skett en sådan ändrad användning av byggnaden att jämkning skulle genomföras.

En förutsättning för att förvärvaren ska ta över skyldigheten att jämka är att överlåtaren har lämnat en sådan jämkningshandling som avses i 8 a kap. 15 § mervärdesskattelagen till förvärvaren. I mervärdesskattelagen finns däremot ingen uttrycklig bestämmelse om när en sådan handling senast ska ha lämnats. Det framgår dock av ett förarbetsuttalande att syftet med bestämmelsen i 8 a kap.12 § tredje stycket mervärdesskattelagen är att skydda en förvärvare från att behöva uppfylla en jämkningsskyldighet som denne inte känt till vid överlåtelsetillfället och då inte heller haft möjlighet att avtala om (prop. 1999/2000:82 s. 137).

I likhet med Skatteverket bedömde Förvaltningsrätten att jämkningsskyldigheten åvilade föreningen för åren 2016 och 2017 eftersom det för denna period inte fanns någon upprättad jämkningshandling. För året 2018 menade Förvaltningsrätten istället att jämkningsskyldigheten hade övergått till kommunen eftersom föreningen i september 2018 överlämnade en jämkningshandling till kommunen. Skatteverket överklagade jämkningsfrågan kopplad till år 2018.

Till skillnad från Förvaltningsrätten bedömde Kammarrätten, mot bakgrund av det nämnda förarbetsuttalandet, att bestämmelsen i 8 a kap.12 § tredje stycket mervärdesskattelagen måste tolkas så att föreningen skulle ha lämnat en jämkningshandling senast i samband med överlåtelsen för att förvärvaren i detta fall skulle ha övertagit jämkningsskyldigheten och att jämkningsskyldigheten därmed låg kvar hos föreningen trots att jämkningshandling vid denna tid hade överlämnats till kommunen. Genom att inte jämka den ingående mervärdesskatten för redovisningsperioden januari 2018 hade föreningen lämnat en oriktig uppgift och skattetillägg skulle därför tas ut med fullt belopp.

 

Vår kommentar

Domen, som är i linje med Skatteverkets uppfattning om vid vilken tidpunkt en jämkningshandling senast måste överlämnas för att jämkningsskyldigheten skall övergå till förvärvaren, väcker ett antal frågor som måste hanteras tidigt i försäljningsprocessen för att inte säljaren skall bli sittande med en latent jämkningsskyldighet som beror på hur köparen använder fastigheten efter förvärvet. Denna skyndsamhet medför tyvärr i sin tur att säljaren kan bli sittande med en kvarstående jämkningsskyldighet för det fall jämkningshandlingen inte blir korrekt eller komplett. Förvisso finns en möjlighet för säljaren att utfärda en kompletterande jämkningshandling men denna möjlighet tar som vi ser det främst sikte på åtgärder/kostnader som inte var kända till sitt belopp vid tidpunkten för överlåtelsen.

Sammanfattningsvis är vår slutsats den att frågan beträffande jämkningshandlingens vara eller icke vara vid tidpunkten för överlåtelsen behöver tas på betydligt större allvar än tidigare då avsaknaden av en jämkningshandling vid sagda tidpunkt inte synes kunna läkas i efterhand efter kammarrättens dom.

Det skall i sammanhanget påtalas att detta endast gäller vid försäljning av en fastighet och inte vid försäljning av en paketerad dito då fastigheten de facto inte byter ägare utan det är fastighetens ägare som byter ägare i och med aktieöverlåtelsen.

 

Om ni har frågor kring detta så är ni varmt välkomna att kontakta oss på Skeppsbron Skatt.