Nya riktlinjer för hur utdelning och del av vinst från annat koncernbolag ska rapporteras i CBC-rapporten

Skatteverket har publicerat nya riktlinjer för hur utdelning och del av vinst från annat koncernbolag ska rapporteras i CBC-rapporten. Vi har sammanfattat ställningstagandet nedan, men om du vill läsa det i sin helhet hittar du det här!

Bakgrund

OECD har tidigare inte tagit ställning till hur utdelning eller del av vinst från annat koncernbolag ska hanteras under posten ”vinst” i CBC-rapporten, d.v.s. om de ska inkluderas eller inte. I höstas publicerade dock OECD nya riktlinjer avseende CBC-rapporter. I dessa sa OECD att utdelning eller del av vinst från annat koncernbolag inte ska inkluderas under vinstposten. Inte heller ska eventuell skatt hänförlig till utdelning eller del av vinst inkluderas under posten ackumulerad eller betald inkomstskatt.

Skatteverket har i sina tidigare ställningstaganden uttryckt att såväl utdelning som del av vinst från annat koncernbolag ska inkluderas under vinstposten i rapporten. Med anledning av OECDs nya riktlinjer har Skatteverket därför uppdaterat sina riktlinjer.

Sammanfattande punkter från Skatteverkets ställningstagande:

  • Posten vinst eller förlust ska inte innehålla betalningar från andra koncernbolag, såsom utdelningar.
  • Posten intäkter, vinst eller förlust ska inte innehålla hela eller delar av vinst från ett annat koncernföretag.
  • Posten betald eller ackumulerad skatt ska inte innehålla upplupen eller betald inkomstskatt som avser utdelning eller del av vinst från andra koncernföretag.

Sammanfattningsvis överensstämmer Skatteverkets ställningstagande med de nya riktlinjer som OECD publicerade i höstas.

Ställningstagandet ska tillämpas från 1 januari 2020. Synsättet får dock tillämpas även på tidigare räkenskapsår.

Ni är varmt välkomna att höra av er om ni har några frågor eller funderingar om ovan.

Mikael Jacobsen
Senior Partner, Internprissättning