Corona I Skattefria förmåner och Skatteverkets tolkning avseende sexmånadersregeln, expertskatt mm

Sexmånadersregeln ska kunna tillämpas även om dagar i Sverige överskrids pga Corona

En obegränsat skattskyldig person som arbetar utomlands mer än sex månader behöver inte skatta i Sverige på inkomst hänförlig till uppdraget utomlands förutsatt att:

  • inkomsten beskattas i arbetslandet samt att
  • individen inte vistas i Sverige mer än i genomsnitt sex dagar per månad eller 72 dagar per anställningsår

 

I det fall den anställde på goda grunder kunnat anta att denna inkomst skulle vara befriad från svensk beskattning men ändrade förhållanden medför att dessa förutsättningar inte längre är uppfyllda, kan vissa undantag göras via en säkerhetsventil. Det krävs då att de ändrade förhållanden är sådana som den skatteskyldige inte kunnat råda över och att en beskattning därmed skulle framstå som uppenbart oskälig. 

Avkall från högst tillåtna dagar i Sverige kan göras vid personliga händelser såsom:

  • egen eller anhörigs sjukdom eller
  • yttre omständigheter såsom krig, strejk eller liknande

Skatteverket har nu meddelat att Coronapandemin är en sådan omständighet då säkerhetsventilen kan vara tillämplig. Detta innebär att anställda som normalt sett arbetar utomlands men är ”strandade” i Sverige under epidemin, och därmed överstiger de tillåtna 72 dagarna, fortfarande skulle kunna tillämpa sexmånadersregeln på den del av inkomsten som intjänats genom fysiskt arbete utomlands, förutsatt att övriga kriterier är uppfyllda.

Ovanstående gäller dock endast om:

  • minst tre månader rent faktiskt arbetats utomlands vid tillämpning av sexmånadersregeln och
  • minst sex månader vid tillämpning av ettårsregeln

 

Arbete i hemmet under pandemin leder inte till fast etableringsställe

Ett bolags olika anknytningar till ett land avgör ofta bedömningen av beskattningsland. Typiska faktorer är säte, fast etableringsställe, bosättning och stadigvarande vistelse. Ett fast etableringsställe kan uppkomma på en plats där den ekonomiska verksamheten har en tillräcklig grad av varaktighet och en lämplig struktur avseende personella- och tekniska resurser för att kunna tillhandahålla eller ta emot och använda tjänster som företaget tillhandahåller eller tillhandahålls. Frågan ställs på sin spets nu när en stor del av den svenska befolkningen uppmanas att arbeta hemifrån, inte minst personer som är bosatta i Sverige men anställda i ett angränsande land såsom de nordiska länderna.

Skatteverket har nu kommit med ett förtydligande att arbete i hemmet under pandemin inte medför ett fast etableringsställe för det utländska bolaget eftersom kriteriet ”tillräckligt stadigvarande” inte är uppfyllt. Även om de flesta som i dagens samhälle arbetar hemifrån har de tekniska resurser som krävs och det utländska företaget i dessa sammanhang har de personella resurserna som krävs, anses inte bolaget ha en stadigvarande plats där potential finns att självständigt kunna tillhandahålla eller förvärva och konsumera varor eller tjänster.

 

Expertskatten är tillämplig även om lönenivån minskas p g a arbetstidsförkortning med anledning av Corona

Sverige erbjuder en s k expertskattelättnad för att attrahera utländsk arbetskraft med särskilda kvalifikationer. Lättnaden erhålls efter beslut från Forskarskattenämnden om särskild kompetens påvisas alternativt om den anställde har en månadslön som överstiger en viss nivå. För att en anställd ska erhålla skattelättnad baserad på lönenivå, krävs att denna mininivå hålls under hela lättnadsperioden, normalt sett tre år.

Under Coronapandemin har många företag valt att korttidspermittera hela eller delar av sin personal som en möjlighet att rädda företagets ekonomi under krisen, inte behöva säga upp sin personal och ges möjlighet att snabbt komma igång med sin verksamhet efter krisen. Andra företag låter sina anställda arbeta deltid (varvid företaget kan erhålla kontant stöd från staten). För de anställda som erbjudits arbetstidsförkortning påverkas den anställdes lönenivå och skulle därmed kunna innebära att de som erhållit expertskattelättnad baserat på den s k lönenivån, inte längre skulle kvalificera sig för expertskatten. Skatteverket har nu meddelat att de anser att Expertskatten alltjämt ska vara tillämplig även om lönenivån tillfälligt minskas p g a arbetstidsförkortning med anledning av Corona.

 

Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Under rådande pandemitider avråds Sveriges befolkning från att använda kollektiva färdmedel och istället arbeta hemifrån alternativt om detta inte är möjligt använda alternativa färdmedel till sina arbeten såsom bil och cykel. 

Det har kommit en lagrådsremiss i vilken föreslås att anställda som väljer att ta bil till sitt arbete under pandemin inte skall bli förmånsbeskattade för den fria parkeringen vid sin arbetsplats. Skattefriheten ska gälla retroaktivt från april och året ut.

Vidare föreslås en slopad förmånsbeskattning på gåvor till anställda uppgående till maximalt 1 000 kr per anställd. Bakgrunden är att många vill visa uppskattning för sina medarbetare och uppmuntra dem att t ex genom ett presentkort stötta det lokala näringslivet. Den slopade beskattningen föreslås gälla från juni och året ut. Skattefriheten gäller dock inte gåva i form av kontanter eller annan gåva som kan bytas ut mot kontanter.

 

Om ni har frågor kring detta så är ni varmt välkomna att kontakta oss på Skeppsbron Skatt.

Anders Lagerholm
Partner, Global Mobility Services
Pernilla van der Capellen
Partner, Global Mobility Services, Private Client Services