HFD meddelar prövningstillstånd i frågan om utrangeringsavdrag när en byggnad delvis har rivits

Högsta förvaltningsdomstolen har den 28 april 2020 meddelat prövningstillstånd i ett mål gällande utrangeringsavdrag vid rivning av byggnad. Frågan som Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva gäller möjligheten till utrangeringsavdrag när enbart delar av en byggnad har rivits.

Av lagtexten följer att avdrag ska göras för den del av anskaffningsvärdet som inte har dragits av tidigare när en byggnad utrangeras. Skatteverkets uppfattning är att en förutsättning för utrangeringsavdrag är att byggnaden rivs i sin helhet.

Det saknas entydigt rättspraxis avseende den specifika frågan. Bland den praxis som finns har utrangeringsavdrag för rivning av hela huskroppar medgivits och avdrag för delvis rivning nekats. Skatteverkets tolkning medför en asymmetri mellan å ena sidan tillbyggnad och aktivering av anskaffningsutgifter och andra sidan utrangeringsavdrag vid rivning av delar av en byggnad.

Vi välkomnar att Högsta förvaltningsdomstolen väljer att pröva frågan eftersom den berör många fastighetsutvecklare samt ofta berör avdrag av betydande värden.