COVID-19-krisens effekter på tillämpning av skatteavtal

COVID-19-krisen har medfört att flera regeringar infört reserestriktioner samt karantänkrav. Dessa restriktioner medför att många anställda inte kan utföra sina arbetsuppgifter i det ordinarie arbetslandet, samt att exempelvis styrelsemöten får hållas på distans. Detta påverkar tillämpning av skatteavtal, som reglerar fördelning av länders beskattningsrätt.

OECD har, på uppdrag av medlemsländerna, utfärdat en vägledning som berör vissa av dessa frågor. I det följande behandlar vi de delar av vägledningen som rör beskattning av företag.

 

Uppkomst av fast driftställe

Uppkomsten av ett fast driftställe i ett land innebär normalt en rätt för det landet att beskatta inkomst från rörelse hänförlig till det fasta driftstället. Flertalet ingångna skatteavtal bygger på OECD:s modellavtal, enligt vilket ett fast driftställe anges vara en stadigvarande plats för affärsverksamheten från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs. Fast driftställe uppkommer också i en situation då en person har fått, och regelmässigt använder, fullmakt att ingå avtal för verksamheten.

Den rådande COVID-19-krisen kan skapa oro för att ett företags anställda, som på grund av införda restriktioner arbetar från ett annat land än de vanligtvis arbetar, ger upphov till fast driftställe i detta andra land med nya rapporteringskrav och eventuell skattskyldighet som följd.

OECD:s slutsats i vägledningen är dock att den exceptionella och tillfälliga förändringen av de anställdas arbetsplats, exempelvis i form av arbete hemifrån, inte bör medföra att ett fast driftställe uppkommer för arbetsgivaren. På motsvarande sätt bör enligt OECD omständigheten att anställda tillfälligt ingår avtal för företagets räkning från deras hemland, inte innebära att ett fast driftställe anses föreligga i detta land. Slutligen anger OECD att den omständigheten att ett företags arbete vid byggplatser eller liknande tillfälligt avstannar, inte bör medföra att ett befintligt fast driftställe upphör.

 

Förändring i företags skatterättsliga hemvist

Ländernas beskattningsrätt enligt skatteavtalen styrs av i vilket land ett företag anses ha skatterättslig hemvist. Om två länder tillämpar olika grund (exempelvis registrering alternativt plats för företagsledning) för att ett företag ska anses skattskyldigt i landet kan en situation med s.k. dubbel hemvist uppkomma. Företagets skatterättsliga hemvist kommer då att fastställas med utgångspunkt i de särskilda bestämmelserna i det aktuella skatteavtalet.

För det fall ett företags VD eller andra ledande befattningshavare till följd av COVID-19-krisen arbetar i andra länder än i deras vanliga arbetsland, har platsen för företagsledningen potentiellt förändrats. I förlängningen blir det en fråga om företagets skatterättsliga hemvist har flyttats till ett annat land.

OECD:s slutsats är dock att en tillfällig förändring i arbetsplatsen för företagets VD och andra ledande befattningshavare är en extraordinär och tillfällig situation till följd av COVID-19-krisen, vilket inte bör medföra en förändring av företagets hemvist enligt skatteavtalen. Något förenklat anges anledningen vara att samtliga omständigheter ska beaktas för att fastställa var företagets ”vanliga” plats för ledningen är belägen och därmed inte endast de omständigheter som gäller vid en exceptionell och tillfällig period såsom under COVID-19-krisen.

 

Kommentar

Baserat på vägledningen från OECD bör COVID-19-krisen som utgångspunkt i sig inte medföra uppkomst av fasta driftställen eller förändring i ett företags skatterättsliga hemvist, enligt de skatteavtal som är utformade i enlighet med OECD:s modellavtal. 

En analys behöver dock göras i det enskilda fallet för att stämma av bl.a. det aktuella skatteavtalets överensstämmelse med OECDs modellavtal och de aktuella ländernas benägenhet att följa OECDs riktlinjer. Vidare bör de interna riktlinjerna i respektive land stämmas av, då dessa kan ge upphov till registreringsskyldighet (oaktat tillämpningen av skatteavtal) och eventuell skattskyldighet för skatter som inte omfattas av skatteavtal.

Om ni har frågor avseende vilka effekter som kan uppstå för just er verksamhet är ni varmt välkomna att kontakta oss. Vi har även ett nära samarbete med andra oberoende skatterådgivare runt om i världen som finns tillgängliga för att besvara eventuella lokala frågor.

For English!