Corona | Regeringens lagrådsremiss gällande bl.a preliminärskatt, arbetsgivaravgift och moms

Regeringen har idag överlämnat en lagrådsremiss avseende de tidigare meddelade lagändringarna med anledning av Coronaviruset.

I korthet innebär de följande:

 • Skatteverket ges möjlighet att bevilja anstånd med inbetalning av preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och moms.
  – Anstånd kan medges för redovisningsperioder som infaller under januari – september 2020.
  – Anstånd får maximalt medges för tre redovisningsperioder (för skattskyldiga som redovisar moms kvartalsvis får anstånd medges för maximalt en period).
  – Maximal anståndsperiod är ett år.
  – En särskild anståndsavgift om 0,3% av anståndsbeloppet debiteras månadsvis. vilket motsvarar 3,6 % på årsbasis, förmodligen ej avdragsgill.
  – Avgiften ska betalas samtidigt med anståndsbeloppet.
  – Enskild prövning görs av varje anståndsansökan.

 

 • Statens andel av kostnader för korttidsarbete (anställda som går ned i arbetstid). I princip innebär förslaget att uppräkningen av det särskilt beräknade underlaget för preliminärt stöd höjs från 43% till 98,6% för stödmånader som infaller under perioden den 16 mars till och med den 31 december 2020.

 

 • Båda lagändringarna förslås träda ikraft den 30 mars 2020. Lagändringarna kommer att gälla retroaktivt, för anstånd för perioder från och med den 1 januari 2020 och för korttidsstödet från och med den 16 mars 2020.

 

Utöver de ändringar som föreslås i lagrådsremissen har Regeringen bland annat aviserat att:

 • Staten övertar tillfälligt sjuklöneansvaret under april och maj 2020. (Utvidgning gentemot tidigare aviserat beslut att avskaffa karensdagen under perioden den 11 mars till och med den 31 maj 2020 i det att Försäkringskassan betalar ut sjukpenning för dag 1 under en sjukdomsperiod.)
 • Kravet på läkarintyg efter dag 7 i en sjukdomsperiod avskaffas temporärt.
 • Korttidspermittering är möjligt från och med den 16 mars 2020.

 

Idag har även Skatteverket publicerat ett pressmeddelande om möjligheten att ansöka om anstånd innan de nya reglerna ovan träder ikraft. Detta gäller alltså möjligheten att få anstånd enligt redan gällande regler.

 • Anstånd kan under vissa förutsättningar beviljas för den som fått tillfälliga betalningssvårigheter med direkt anledning av Coronaviruset.
 • Enligt Skatteverket bör anstånd normalt inte beviljas för avdragen skatt och mervärdesskatt eftersom företaget förväntas ha de pengarna i kassan. Anstånd kan dock ändå komma att medges om företaget visar att det har blivit tvunget att använda pengarna till betalning av något det inte hade kunnat förutse för att mildra följderna av coronaviruset.

 

Skeppsbron Skatts kommentarer:

Bolag som avser att nyttja en skattekredit enligt förslaget bör vara medvetna om den avgift om 0,3% som tillkommer när anståndet upphör. Vid anstånd utgår även kostnadsränta med 1,25 %.

 

Om ni har frågor gällande detta är ni välkomna att kontakta oss.