Regeringens proposition om rapporteringsskyldighet för skatterådgivare har lagts fram

Regeringen överlämnade den 30 januari 2020 en proposition till riksdagen avseende rapporteringsskyldighet för skatterådgivare.

Den 1 juli 2020 förväntas den nya lagen träda i kraft. Lagen har sin grund i EU:s DAC 6 direktiv, som har till syfte att öka transparensen på skatteområdet och öka möjligheterna till utbyte av information mellan länderna. Tanken är att Skatteverket får tidig information om potentiell aggressiv skatteplanering vilket ska underlätta arbetet med att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande. I korthet innebär lagen att vissa gränsöverskridande arrangemang behöver rapporteras in till Skatteverket.

Lagen kommer att ha retroaktiv verkan vad avser arrangemang som företagits mellan 25 juni 2018 och 30 juni 2020.

Vem ska rapportera?
Den som utformar, marknadsför, organiserar eller tillhandahåller ett gränsöverskridande arrangemang är skyldig att rapportera in arrangemanget till Skatteverket. Det nya regelverket riktar sig primärt till rådgivare (skatterådgivare, revisionsbyråer, banker, advokatbyråer och redovisningsbyråer). Men även användare (skattebetalare) kan i vissa situationer omfattas av rapporteringsskyldigheten.

Vad ska rapporteras?
Det är endast gränsöverskridande arrangemang som ska rapporteras. De skatter som omfattas av rapporteringsskyldigheten är i huvudsak inkomstskatt och kupongskatt, däremot omfattas inte mervärdesskatt (moms) eller tull. Vidare ska arrangemanget, för att vara rapporteringspliktigt, uppvisa något av de i lagtexten definierade kännetecknen, dvs egenskaper som har bedömts indikera att det föreligger en risk för skatteflykt. I vissa situationer krävs även att en skatteförmån är den huvudsakliga fördelen som kan förväntas av arrangemanget för att det ska vara rapporteringspliktigt.

Rapporteringen inbegriper att nödvändiga identifikationsuppgifter om rådgivare och användare samt en beskrivning av arrangemanget och dess värde ska lämnas.

Sanktioner
En rapporteringsavgift kommer att tas ut om rapporteringen är för sent inlämnad eller otillräcklig. Om uppgifterna inte lämnas i tid kan mer än en avgift tas ut. Därmed kan avgifterna uppgå till mellan 15 000 kr – 315 000 kr för rådgivare och 7 500 kr – 157 500 kr för användare/skattebetalare. Beloppet kommer att fastställas utifrån dels omsättning dels hur sent rapportering av uppgifter sker.

Viktiga datum:

OBS! Tidsfristerna har justerats! Ta del av uppdateringen här!

1 juli 2020 – Lagen om rapporteringspliktiga arrangemang träder i kraft

31 augusti 2020 – Senaste rapporteringstillfället för retroaktiva arrangemang (mellan den 25 juni 2018 och den 30 juni 2020). Ingen sanktion för dessa.

Från och med det att lagen trätt i kraft, 1 juli, ska rapportering ske inom 30 dagar räknat från den tidpunkt nedan (som infaller först), då genomförandet av arrangemanget

  • gjordes tillgängligt,
  • blev redo för genomförande, eller
  • påbörjades.

 

Vi på Skeppsbron Skatt bevakar utvecklingen och planerar att bjuda in till seminarium senare i vår. Om ni har frågor om implementeringen av rapporteringsskyldigheten i Sverige samt utomlands och vad den innebär för er är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Närmare ikraftträdandet, kommer vi att informera våra kunder om vår hantering.

Regeringens proposition om rapporteringsskyldighet för skatterådgivare har lagts fram