Nytt från Skatterättsnämnden - ändrat rättsläge för den momsmässiga behandlingen av co-working?

Sammanfattning: Skatterättsnämnden har meddelat förhandsbesked avseende den momsmässiga behandlingen av co-working. Nämnden har ombetts ta ställning till ett antal olika typer av medlemskap genom vilka medlemmarna i varierande grad fick tillgång till ”aktivitetsbaserade medlemskontor” – s.k. co-workingkontor.  Skatterättsnämndens majoritet bedömde att i de fall medlemmarna/medlemsföretagen betalade för tillgång till kontoren månadsvis utgjorde medlemskapet en momsfri fastighetsuthyrning. I de fall medlemmen löste ett medlemskap som innebar möjlighet att lösa dagspass ansågs dock företaget tillhandahålla denne en momspliktig tjänst. 

Ärendet vid Skatterättsnämnden

Skatterättsnämnden har meddelat ett förhandsbesked som gäller tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser. Det sökande bolagets affärsidé är att samla olika verksamhetsutövare och skapa förutsättningar för att de ska kunna dra nytta av varandras erfarenheter och kompetens. Tillgång till den aktiva affärsgemenskapen erhålls genom medlemskap.

Medlemmarna erbjuds en aktivitetsbaserad arbetsplats och tillgång till andra faciliteter, såsom konferensrum och loungemiljö, samt den senaste tekniken när det gäller utrustning för internet och wifi. I tillhandahållandet ingår också bemannad reception, säkerhet, förvaringsskåp, frukostbuffé, kaffe, te och städning etc. Tanken är att erbjuda medlemmarna en modern arbetsplats med en dynamisk affärsgemenskap, som ett mer flexibelt och attraktivt alternativ till att hyra kontorslokal.

Bolagets menade att deras tillhandahållande skiljer sig från liknande verksamheter som t ex kontorshotell och s.k. co-workinglokaler på så sätt att dessa innebär att företag hyr en exklusiv yta för sin egen verksamhet, inklusive tillgång till gemensamma loungemiljöer och olika grader av tilläggstjänster, medan det aktivitetsbaserade medlemskontor som bolaget tillhandahåller innebär att medlemskap erbjuds till fler medlemmar än det finns tillgängliga arbetsplatser. Det är alltså inte fråga om att medlemmen får tillgång till en exklusiv yta. Sökandebolaget ansåg därför att det inte kan anses vara tillgången till lokal som efterfrågas av medlemmarna.

De medlemskap som bolaget erbjuder är av tre olika slag, där medlemskap 1 och 2 innebär tillgång till lokalen, teknisk utrustning och övriga tjänster 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, baserat på ett avtal som gäller i 12 månader med 3 månaders uppsägningstid. Skillnaden mellan medlemskap 1 och 2 är att medlemskap 1 är personligt medan medlemskap 2 är avsett för företag som vill låta fler anställda dela på samma medlemskap. 

Medlemskap 3 är också personligt och ger medlemmen en personlig passertag, medlemsbrev och möjlighet att delta vid medlemsaktiviteter. För att kunna nyttja arbetsplatserna och ta del av de övriga kringtjänster som bolaget erbjuder måste dessa medlemmar, utöver medlemsavgiften, dock lösa ett dagspass som ger tillgång till lokalen i fem eller tio timmar.

Bolaget menade att det är fråga om ett enda sammansatt tillhandahållande, där möjligheten till affärsgemenskap samt det tjänstepaket som bolaget erbjuder är det som efterfrågas och där tillgången till lokalen är underordnad de momspliktiga tjänster som erbjuds inom ramen för medlemskapet. Hela tillhandahållandet ska därför anses vara momspliktigt.

Skatteverket delade bolagets uppfattning vad avser frågeställningen huruvida det var fråga om ett sammansatt tillhandahållande men menade, tvärtemot bolagets bedömning, att det huvudsakliga tillhandahållandet var själva lokalupplåtelsen och att därmed blev hela tillhandahållandet att se som en momsfri lokalupplåtelse

Även skatterättsnämnden delade parternas uppfattning, att det är fråga om ett enda tillhandahållande som det vore konstlat att dela upp. Vidare ansåg nämndens majoritet att det som kunderna i första hand efterfrågar är tillgången till arbetsplatsen. De tjänster som enligt avtalen erbjuds kunden utöver en flexibel arbetsplats ansåg nämnden vara nödvändiga för att nyttja lokalerna på åsyftat sätt, dvs. underordnade tjänster till den momsfria lokalupplåtelsen. Skatterättsnämndens majoritet ansåg därför att när det gäller medlemskap 1 och 2 så är det fråga om ett enda tillhandahållande som är undantaget från moms.

När det gäller medlemskap 3 ansåg Skatterättsnämnden att eftersom detta medlemskap även förutsätter att medlemmen löser ett dagspass varje gång medlemmen vill ha tillgång till lokalen så är detta medlemskap momspliktigt.

Vår kommentar

Skatterättsnämndens besked innebär, enligt vår bedömning, ett ändrat synsätt jämfört med hur nämnden, och Skatteverket, tidigare har sett på den här typen av verksamhet. I ett tidigare lämnat förhandsbesked har nämnden ansett att tillhandahållande av s.k. mötesplatser inte är en sådan upplåtelse av fastighet som är undantagen från moms. I det fallet var det fråga om tillträde till lokal, inklusive ett antal andra tjänster kopplade till detta tillhandahållande. Av förutsättningarna där framgick bl.a. att kunderna inte kunde boka en arbetsplats i förväg, att de inte var garanterade tillgång till en egen arbetsplats och att antalet kunder översteg antalet arbetsplatser i lokalerna.

Skatterättsnämnden ansåg då att kunderna endast får en relativt begränsad dispositionsrätt till lokalerna. Verksamheten kännetecknas mer av att ett antal tjänster av olika slag tillhandahålls än att lokaler ställs till deras förfogande. Även om lokalerna är en förutsättning för tillhandahållandet, så är det i allt väsentligt de olika tjänsterna som kunderna efterfrågar. Tjänsterna ansågs ha ett så nära samband med varandra att de objektivt sett utgjorde en enda odelbar transaktion, och det som omsattes var därför en enda tjänst som i sin helhet var momspliktig. Skatteverket delade Skatterättsnämndens bedömning.

Detta ändrade synsätt, avseende ett tillhandahållande som i allt väsentligt motsvarar vad som tidigare bedömts som momspliktigt i sin helhet, får stora konsekvenser för bolag som förlitat sig på det tidigare förhandsbeskedet och hanterat momsen i sin verksamhet utifrån detta.

Att fastighetsägarens tillhandahållande är föremål för moms är nämligen en förutsättning för att denne ska kunna göra avdrag för ingående moms som belöper på underhåll och investeringar. När nu bedömningen ändras kan detta medföra att betydande merkostnader uppkommer hos fastighetsägaren, i synnerhet om fastighetsägaren gjort betydande investeringar i lokalen för den aktuella verksamheten. Denna moms skall nu återbetalas av fastighetsägaren i linje med föreliggande förhandsbesked.

Förhandsbeskedet är dock överklagat och kan komma att ändras av Högsta Förvaltningsdomstolen.

Om ni har frågor om hur momsen ska hanteras i samband med s.k. co-workingtjänster eller uthyrning till co-workingbolag är ni varmt välkomna att kontakta oss på Skeppsbron Skatt!

Thomas Borg
Partner, Indirekt skatt
Lina Engman
Partner, Indirekt skatt