OECDs senaste rapport: Secretariat proposal for a ”unified approach” under pillar one

I mitten av oktober publicerade OECD sitt första utkast till en konsensuslösning avseende diskussionspunkterna nexus och vinstallokering. Rapporten som benämns Secretariat proposal for a ”unified approach” under pillar one kan sägas vara en vidareutveckling på det som tidigare var BEPS action 1 (Tax challenges arising from digitalisation). En rapport som avser den s.k. pelare två, återtagande av beskattningsrätter, väntas publiceras senare under hösten.

För att ge en kort bakgrund till det arbete som OECD nu utför kan sägas att det länge har uttryckts ett visst missnöje över de nuvarande internprissättningsreglerna (armlängdsprincipen) applicerbarhet på företag som verkar, helt eller delvis, digitalt. Dessutom har missnöjet pyrt över det faktum att konkreta förslag har lyst med sin frånvaro under flertalet år. Detta har lett till att vissa länder, däribland Frankrike, utvecklat och implementera egna lösningar för att beskatta företag som verkar inom den ”digitala ekonomin”.

Då en gemensam lösning är mer önskvärd för att undvika dubbelbeskattning eller dubbel icke-beskattning har de ökade påtryckningarna lett till att OECD presenterat en mycket ambitiös deadline för en konsensuslösning. Ett slutligt förslag väntas publiceras under 2020.

I OECDs rapport presenteras följande punkter:

  • Omfattningen av förslaget breddas till att omfatta consumer-facing businesses.
  • Ett nytt nexus som inte är beroende på fysisk närvaro på en marknad.
  • Nya vinstallokeringsregler som allokerar en del av residualvinsten till marknaden där konsumenterna finns.

 

Nytt scope

I OECDs rapport vidgas förslaget till att omfatta consumer-facing businesses. Det erkänns att interaktionen med kundbasen är viktig för de flesta företag men för vissa är interaktionen i samspel med varumärket ännu viktigare. Med consumer-facing businesses menas enligt OECD företag som genererar försäljning från produkter eller tjänster som har någon typ av kundkontakt. Generellt kan sägas att scopet är vidare än tidigare och tanken är att i senare rapporter försöka avgränsa detta.

Ett nytt nexus

Det har tidigare krävts fysisk närvaro på en marknad för att anses ha ett fast driftställe. Det nya förslaget innebär istället att när ett företag har ett kontinuerligt och signifikant deltagande i den nationella ekonomin uppkommer ett fast driftställe automatiskt. Ett kontinuerligt och signifikant deltagande kan vara uppfyllt när försäljningen i ett land överstiger en viss nivå.

Vad nivån ska vara är fortfarande oklart, men såväl cbc-gränsen som att länderna själva avgör detta är punkter som diskuteras.

Nya vinstallokeringsregler

Då allokeringen till ett fast driftställe enligt denna nya nexus inte kan hanteras under nuvarande internprissättningsregler krävs nya allokeringsregler för den här typen av situationer. De nya reglerna ska vara enkla och öka förutsebarheten för företag men får inte leda till dubbelbeskattning. Det föreslås därför att en del av residualvinsten ska allokeras till landet där ett fast driftställe uppkommit enligt denna nya nexus, den s.k. marknadsjurisdiktionen. Hur mycket av residualvinsten är inte bestämt än men fördelningen mellan marknadsjurisdiktionerna kommer förslagsvis allokeras baserat på försäljning.

För de fall det finns ett fast driftställe enligt nuvarande regler föreslås att rutinfunktioner såsom marknadsföring och distribution ersätts med ett fast belopp istället för enligt armlängds­principen. Om det fasta driftstället utför distributions- och marknadsföringsfunktioner som inte kan anses vara rutin föreslås att dessa ersätts enligt nuvarande regler.

I förslaget poängteras kontinuerligt vikten av att implementera bindande och effektiva tvist­lösnings­mekanismer. Hur dessa ska utformas är än så länge oklart.

Vår kommentar

Även om förslagen på ett teoretiskt plan går längre än armlängdsprincipen är de praktiska detaljerna och implikationerna från förslagen fortfarande oklara. Trots detta vill vi säga att förslagen kan innebära stora förändringar framöver för vissa industrier. Vilka industrier och företag som kommer beröras av förslaget är fortfarande oklart då consumer-facing businesses i princip kan träffa alla verksamheter men det kan komma att avgränsas i den slutliga rapporten.

Vi kommer att följa utvecklingen och uppdatera så fort OECD publicerar nästa rapport.

Mikael Jacobsen
Senior Partner, Internprissättning