Förhandsbesked om rätt skattesubjekt vid bolagisering i s.k. ”paraplyorganisation”

Skatterättsnämnden har nyligen meddelat ett förhandsbesked (SRN dnr 42-19/D) rörande vilket bolag som är rätt skattesubjekt för inkomster i en organisation där flera olika konsultbolag samverkar. Förhandsbeskedet ger vägledning kring i vilken mån denna typ av organisationer kan ifrågasättas skatterättsligt med hänsyn till organisationens verkliga innebörd.

Som utgångspunkt ses ett aktiebolag och dess ägare som olika skattesubjekt, vilket innebär att inkomster hos aktiebolaget inte beskattas hos dess ägare. Detta gäller även om inkomsterna i bolaget uteslutande bygger på personliga arbetsinsatser från ägaren, dvs. om ägaren bolagiserat sina arbetsinkomster. I undantagsfall kan emellertid aktieägaren beskattas för sitt helägda aktiebolags inkomster från en viss uppdragsgivare, om det kan anses att den verkliga innebörden är att bolagets ägare varit anställd hos uppdragsgivaren ifråga. Grunden för ett sådant synsätt är att uppdragstagande bolag är alltför osjälvständig i förhållande till uppdragsgivaren, t.ex. på grund av att endast en uppdragsgivare finns eller att uppdragstagaren inte tar någon risk för uppdragets utförande.

Skatterättsnämndens förhandsbesked rör frågan om när ett uppdragstagande aktiebolag kan anses tillräckligt självständigt från sin uppdragsgivare. Specifikt avser förhandsbeskedet hur en s.k. ”paraplyorganisation”, där flera olika konsultbolag samverkar genom ett centralt samordningsbolag, ska bedömas. Omständigheterna var i korthet följande. Bolaget Y AB ägdes av ett antal konsultbolag som i sin tur var helägda av olika IT-konsulter, av vilka flera tidigare hade varit anställda hos Y AB. Konsultverksamheten i organisationen marknadsfördes centralt genom Y AB och samma bolag ingick avtal med de externa kunderna. Konsulttjänsterna utfördes emellertid inte av Y AB (som saknade anställda) utan av konsultbolagen genom deras respektive ägare. Konsultbolagen fakturerade Y AB för utförda tjänster och Y AB fakturerade de externa kunderna. Konsultbolagen hade även avtalsmässig möjlighet att ha andra uppdragsgivare än Y AB.

Förhandsbeskedet begärdes av en IT-konsult (A) som tidigare inte hade varit anställd i Y AB men som avsågs släppas in i ägarkretsen i Y AB via sitt helägda bolag X AB. A begärde förhandsbesked för att klargöra om det arvode som X AB fakturerar Y AB ska beskattas hos X AB eller hos A. Såväl A som Skatteverkets uppfattning var att arvodet endast skulle beskattas hos X AB.

I sin korta motivering identifierar Skatterättsnämnden stora likheter med det äldre HFD-avgörandet RÅ 2000 not. 189, som också berörde den skattemässiga hanteringen av en s.k. paraplyorganisation. I detta mål ansåg HFD att det faktum att konsultbolagen endast hade en uppdragsgivare saknade betydelse med hänsyn till den speciella verksamheten som bedrevs – konsultbolaget ansågs därför självständigt i förhållande till det samordnande bolaget. En skillnad i nu aktuellt förhandsbesked mot omständigheterna i RÅ 2000 not. 189 var enligt Skatterättsnämnden att det samordnande bolaget där hade anställda för bl.a. marknadsföring, vilket Y AB saknar. Enligt Skatterättsnämnden saknar denna omständighet betydelse utifrån den helhetsbedömning som ska göras. Skatterättsnämndens bedömning är därmed att utgången skulle bli densamma som i det äldre målet, innebärande att tillräcklig självständighet finns hos X AB för att arvodena från Y AB ska beskattas hos X AB.

 

Enligt Skeppsbron Skatts uppfattning är förhandsbeskedet i linje med den äldre praxis som finns på området. Det kan diskuteras varför Skatterättsnämnden nämnde det faktum att Y AB saknade anställda – att ett företag tar ekonomisk risk genom att ha anställda kan indikera att självständighet finns men i nu aktuellt fall var Y AB:s självständighet inte uppe till prövning, utan endast X AB:s självständighet mot Y AB. En mer väsentlig skillnad kan tyckas vara att konsultbolagen i RÅ 2000 not. 189 var förbundna att endast arbeta för samordningsbolaget, vilket indikerar svag självständighet hos konsultbolagen. Utgången i det nya förhandsbeskedet bekräftar den praxis som finns beträffande den här typen av speciella organisationer och visar att det kan vara möjligt för flera konsulter att gå samman inom ramen för en s.k. paraplyorganisation utan att själva beskattas för de arvoden deras konsultbolag fakturerar samordningsbolaget.

 

Kontakta din rådgivare på Skeppsbron Skatt om du vill diskutera närmare.