Nytt ställningstagande om medlemmens beskattning av bostadsförmån vid förändring av bostadsföretagets skatterättsliga status

Skatteverket publicerade den 14 augusti ett nytt ställningstagande avseende beskattning av medlemmars bostadsförmån i de fall bostadsföretagets status skiftar mellan privatbostadsföretag och oäkta bostadsföretag, och vice versa.

I oäkta bostadsföretag utdelningsbeskattas medlemmarna för den bostadsförmån som utgör skillnaden mellan avgiften till föreningen och marknadsmässig hyra för bostadslägenheten. Ett oäkta bostadsföretag uttagsbeskattas för utdelad bostadsförmån.

Ett bostadsföretags skatterättsliga status ska bedömas vid utgången av året. Statusen vid utgången av året avgör hur företaget ska beskattas för hela året, oavsett hur statusen kan ha förändrats under årets gång.

Utdelning till en medlem i ett oäkta bostadsföretag ska tas upp till beskattning när medlemmen kan disponera utdelningen, vilket för en bostadsförmån sker löpande under året. Vid en förändrad skatterättslig status för föreningen bör medlemmarna därigenom som utgångspunkt utdelningsbeskattas för den period som föreningen utgör ett oäkta bostadsföretag.

Skatteverket uppfattar att lagstiftaren eftersträvar en koppling mellan uttags- och utdelningsbeskattning. Vid en samlad bedömning anser därför verket att medlemmarnas beskattning ska följa bostadsföretagets skatterättsliga status och beskattning för hela året.

I det fall ett privatbostadsföretag ändrar status till äkta bostadsföretag innan utgången av året anser Skatteverket därför att medlemmarna inte ska ta upp någon bostadsförmån till beskattning det året.

I det fall ett privatbostadsföretag ändrar status till oäkta bostadsföretag vid utgången av året anser dock Skatteverket att följsamheten mellan uttags- och utdelningsbeskattning medför en oskälig och oförutsedd form av retroaktiv beskattning för medlemmarna. Därför anser verket att medlemmarna ska utdelningsbeskattas för bostadsförmånen först året efter det år föreningen förlorar sin skatterättsliga status som privatbostadsföretag.

 

Vår kommentar

Skatteverkets ställningstagande är positivt för medlemmar i bostadsföreningar som ligger på gränsen mellan privatbostadsföretag och oäkta bostadsföretag.

I de fall ett bostadsföretag utgör ett privatbostadsföretag vid utgången av året sker varken uttags- eller utdelningsbeskattning under någon del av året. I det omvända fallet, när bostadsföretaget utgör ett oäkta bostadsföretag vid utgången av året, utdelningsbeskattas medlemmarna inte för bostadsförmån förrän det efterkommande året. Man kan således tolka ställningstagandet som ett uttryck för en tröghetsregel för beskattningen av medlemmarna i en bostadsförening.

I ställningstagandet tas det dock inte upp om föreningen ska uttagsbeskattas för en tillhandahållen bostadsförmån som medlemmarna inte behöver ta upp till beskattning, dvs om föreningen ska uttagsbeskattas för en bostadsförmån det år föreningen blir oäkta trots att medlemmarna av skälighet inte behöver ta upp bostadsförmånen som utdelning det året.  Vidare framgår det inte om samma resonemang gäller för kapitalvinster som uppstår vid försäljning av bostadsrätter i en förening som under försäljningsåret ändrat status. Inte heller framgår det hur reglerna om uppskov ska tillämpas.

Det finns därför en del kvarstående frågor och väsentliga skatterisker kvar vad gäller bostadsrättsföreningar som skiftar status under ett beskattningsår. Kontakta gärna oss för att diskutera frågor som ni har i er förening. Vi på Skeppsbron är experter på skatterätt och har en arbetsgrupp som arbetar dedikerat mot bygg- och fastighetsbolag såsom bostadsrättsföreningar och bostadsutvecklare.