Tillägg för restvärde på stomme (s.k. stomtillägg) ska halveras vid beräkning av taxeringsvärde på byggnad

Skatteverket ändrar inställning: Tillägg för restvärde på stomme (s.k. stomtillägg) ska halveras vid beräkning av taxeringsvärde på byggnad

I ett mål i Kammarrätten i Stockholm (mål nr 4494-18) ändrar Skatteverket sin inställning till hur det s.k. stomtillägget ska beräknas när byggnaden vid en ombyggnation taxeras som under uppförande. Målet avsåg 2016 års förenklade fastighetstaxering.

Taxeringsvärdet på byggnad under uppförande, fram till dess byggnaden är färdigställd, beräknas schablonmässigt till hälften av nedlagda värdehöjande kostnader på byggnad vid ingången av kalenderåret.  Vid t.ex. omfattande ombyggnader av en befintlig byggnad taxeras byggnaden som under uppförande. I dessa fall görs även ett tillägg för restvärdet på byggnadens stomme, s.k. stomtillägg, vid beräkning av taxeringsvärdet på byggnad.

Fråga i målet var något förenklat, om stomtillägget ska ingå i kostnaderna som ska halveras.

Skatteverkets inställning som framgår i allmänna råd i vart fall fram till 2010 är att taxeringsvärdet ska beräknas som hälften av nedlagda värdehöjande kostnader med tillägg för ett beräknat restvärde på byggnadsstommen. Beräkningen kan åskådliggöras enligt följande: (50% x nedlagda värdehöjande kostnader) + stommens restvärde

I Kammarrätten ändrar Skatteverket sin uppfattning och anser att stomtillägget ska ingå i de kostnader som ska halveras vid beräkning av taxeringsvärdet. Den nya beräkningen kan åskådliggöras enligt följande:

50% x (nedlagda värdehöjande kostnader + stommens restvärde)

Vår kommentar

Skatteverkets nya inställning vid taxering som under uppförande är en oväntad men positiv nyhet för fastighetsägare. Någon vidare motiveringen till den förändrade inställningen framgår inte av domen men kommer förhoppningsvis behandlas i kommande allmänna råd från verket.

Om ni har fastigheter som taxerats som under uppförande från 2014 och framåt och taxeringsvärdet innehåller ett stomtillägg, kan en omprövning vara till er fördel för att sänka taxeringsvärdet och återvinna fastighetsskatt. Det kan röra sig om betydande belopp.

Vi kan bistå med beräkning av vilka kostnader som ska ingå i de värdehöjande nedlagda kostnader som ska ligga till grund för taxeringen samt beräkna stomtillägget.

Välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar.