Aktiv förvaltning av dotterbolag trots att endast ett dotterbolag fakturerats

Kammarrätten i Stockholm har meddelat dom i mål gällande huruvida ett holdingbolag ansetts bedriva aktiv förvaltning av dotterbolag.

Bolaget ifråga hade tillhandahållit tjänster som kommit alla dotterbolag tillgodo, men fakturering skedde till ett av dotterbolagen som i sin tur hade fakturerat del av kostnaderna till de andra bolagen. Skatteverket ansåg, i likhet med vad som angetts i Skatteverkets ställningstagande avseende avdragsrätt i holdingbolag, att bolaget inte kunde anses bedriva aktiv holdingbolagsverksamhet när fakturering endast skett till ett dotterbolag, oaktat av att det dotterbolaget sedan vidarefakturerat kostnaderna till resterande dotterbolag.

Kammarrätten anför att EU-domstolen har uttalat att det avgörande för holdingbolagets ställning i momshänseende är om ett holdingbolag medverkar i dotterbolagets förvaltning eller ej. Om ett holdingbolag väljer att inte fakturera dotterbolag för sina förvaltningstjänster är det inte fråga om mervärdesskatterättsliga transaktioner och holdingbolaget bedriver således inte ekonomisk verksamhet och saknar därför avdragsrätt för moms.

Vidare anger Kammarrätten att det i EU-praxis fastslagits att tjänsterna ska tillhandahållas fortlöpande och mot ersättning. Kammarrätten finner dock att EU-domstolen inte tagit ställning till om det ställs några särskilda krav vad avser betalningen för tjänsterna för att det ska vara fråga om en aktiv verksamhet.

I det har fallet anser Kammarrätten att eftersom bolaget löpande har tillhandahållit momspliktiga tjänster och fått ersättning för dessa, är det inte nödvändigt att utfärda en separat faktura till varje koncernbolag för att anses bedriva ekonomisk verksamhet, så länge bolaget erhåller ersättning genom vidarefakturering. Kammarrätten medgav därför avdragsrätt för allmänna omkostnader.

Vår kommentar

Kammarrättens bedömning får ses som en praktisk lösning som ligger i linje med EU-rättens praxis. Att ett holdingbolag kan fakturera ett dotterbolag som i sin tur fakturerar kostnaderna på övriga dotterbolag kan i vissa fall vara en administrativ förenkling. Enligt vår mening är Kammarrättens bedömning i det här fallet, till skillnad från Skatteverkets och Förvaltningsrättens bedömningar, såväl pragmatisk som gjord i ljuset av EU-rätten vilket vi ser som en positiv utveckling i den aktuella frågan.