HFD ger rätt till omedelbart avdrag för förbättrande reparation och underhåll

Den 4 juni 2019 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) dom gällande rätt till omedelbart avdrag för utgifter avseende reparation och underhåll för en åtgärd som innebär en viss förbättring av en byggnad men som följer den allmänna tekniska utvecklingen av byggstandarden.

Utgifter för reparation och underhåll av byggnader får dras av direkt även om utgifterna i räkenskaperna dras av genom årlig avskrivning.

Av tidigare praxis har framgått att rätten till direktavdrag inte medges för utgifter för reparation och underhåll som medfört en standardförbättring. Begränsningen har avsett merkostnaden för förbättringen jämfört med om reparationen hade gjorts med ursprungligt eller likvärdigt material. Utgift för sådan förbättring ska skrivas av genom årliga värdeminskningsavdrag.

HFD meddelar nu att reparation och underhåll som medför en förbättring som är en följd av den allmänna tekniska utvecklingen på området inte utgör en sådan standardförbättring för vilken årliga värdeminskningsavdrag ska göras, utan istället omfattas av direktavdrag för reparation och underhåll.

 

Vår kommentar

HFD ger enligt vår bedömning en utvidgad möjlighet till direktavdrag vid förbättrande reparation och underhåll jämfört med tidigare.

Att domen medför en utvidgad möjlighet till direktavdrag innebär enligt vår uppfattning att skick och standard före investering, utförda åtgärder och främst byggteknisk utveckling kommer att få en större betydelse för bedömningen av kostnadsföringen.

Vid alla former av investeringar i fastighet är vår rekommendation att åtgärderna dokumenteras noggrant och att utgifterna per åtgärd och/eller installation specificeras. Detta för att ge de bästa förutsättningarna för en analys av anskaffningsutgiften per skattemässigt tillgångsslag.