Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

Sverige och Portugal undertecknade den 16 maj 2019 ett protokoll om ändring i 2002 års skatteavtal mellan länderna. Skatteavtalets nuvarande utformning innebär att en person som flyttar till Portugal kan ta ut pension som utgår från tidigare privat anställning i Sverige utan att betala någon skatt på inkomsten, varken i Sverige eller i Portugal.

Enligt det nu undertecknade protokollet föreslås en ändring bland annat avseende artikel 18 som gäller beskattning av inkomst av pension. Enligt protokollet ska ett tillägg till artikel 18 göras som ger Sverige rätt att beskatta pensionsinkomst om denna härrör från Sverige.  

Av Regeringens pressmeddelande med anledning av undertecknandet av ändringsprotokollet framgår att ”Den principiella svenska inställningen är att pension som tjänats in i Sverige ska beskattas när den betalas ut. Detta eftersom pensionsavsättningarna varit avdragsgilla. När beskattning inte sker i Portugal ska den därför ske i Sverige”.

Under förutsättning att protokollet godkänns kommer beskattning av pensioner som är skattefria i Portugal få ske i Sverige från och med den dag som ändringsprotokollet träder i kraft, vilket tidigast kommer bli från och med den 1 januari 2020. Avseende pensioner som beskattas i Portugal kommer beskattning få ske i Sverige från och med den 1 januari 2023.

Utöver utvidgad beskattningsrätt för Sverige avseende pensionsinkomster införs genom ändringsprotokollet även en del andra ändringar. Bland annat införs även ändringar i förhållande till artikel 5 (Fast driftställe), artikel 13 (Realisationsvinst) samt artikel 27 (Begränsning av förmåner).

För att protokollet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.