Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i frågan om andelar i en s.k. oäkta bostadsrättsförening som avyttras av ett bolag är kapitaltillgångar eller lagertillgångar

Högsta förvaltningsdomstolen har den 18 december 2018 meddelat prövningstillstånd i ett mål gällande den skattemässiga klassificeringen av bostadsrättsandelar. Frågan som Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva gäller hur det ska avgöras om andelar, i en s.k. oäkta bostadsrättsförening, som avyttras av ett bolag är kapitaltillgångar eller lagertillgångar.

Huvudregeln är att värdepapper anses utgöra kapitaltillgångar för bolag såtillvida bolaget inte bedriver handel med värdepapper. Skatteverkets uppfattning är dock att den praxis som gäller vid bedömningen av vad som är yrkesmässig handel med värdepapper inte kan appliceras på de fall som avser handel med andelar i bostadsrättsföreningar. Skatteverkets uppfattning är istället att en allmän bedömning ska göras mot bakgrund av bl.a. bolagets syfte med förvärvet av andelarna, antalet omsatta bostadsrätter och innehavstiden.

Skatteverkets tolkning går således emot de allmänna principerna för beskattningen av värdepapper vilket har lett till en stor osäkerhet hos många företag. Skatteverket har dessutom fått stöd för sin inställning i ett antal avgöranden från Kammarrätterna. Det finns dock förhandsbesked från Skatterättsnämnden och andra kammarrättsavgöranden som talar för motsatsen.

Den aktuella frågan har tidigare varit uppe för prövning hos Högsta förvaltningsdomstolen i två förhandsbesked, som dock blivit avvisade på formella grunder. Vi är därför glada att Högsta förvaltningsdomstolen nu väljer att pröva ett detta mål eftersom frågan berör många fastighetsutvecklare och -förvaltare samt får stora konsekvenser för de enskildas beskattning.

I det aktuella målet har klaganden representerats av Richard Hedin Thyr (Fastighetsgruppen) och Henrik Kjellgren (Skatteprocess) vid Skeppsbron Skatt.