Skatt och moms vid fastighets­förvärv och markexploatering

Hur du anpassar ditt agerande för att uppnå gynnsamma skatteeffekter

Hur olika skatter faller ut – moms, reavinst, stämpel – är av stor strategisk betydelse vid fastighets­­­överlåtelser och markexploateringar. Under kursen går vi igenom relevanta lagregler, praxis och strategiska val. Vidare pratar vi om praktiska lösningar och hur skattefrågorna kan påverkas av andra för parterna viktiga moment.

Kursinnehåll

Vid varje marköverlåtelse och markexploatering måste hänsyn tas till ett antal strategiska frågor, inte minst de beskattningskonsekvenser som följer av olika val. Under kursen går vi in på de bakomliggande skattereglerna och hur du kan agera för att uppnå gynnsamma effekter. Vi sätter skattefrågorna i ett större sammanhang och diskuterar hur dessa samverkar med andra frågor av strategisk betydelse för ett lyckat fastighetsförvärv och markexploatering. Kursen rör sig således mellan detaljer och övergripande strategier, allt med syftet att ge en klar bild av de konsekvenser som följer av olika val.

Under kursen utgår vi från ett exempel – en över-låtelse och markexploatering – utifrån vilket vi identifierar strategiska val och konsekvenser.

Kursbroschyr

 

Kursen behandlar bland annat

 • Avyttring och förvärv av fastighet
  – Direkt eller genom bolag
  – Påverkan på latent skatt och stämpelskatt
 • Projektutveckling
  – Effektiv strukturering och fastighetsbildning inför framtida avyttring
  – Maximering av momsavdrag för projekt-utvecklings- och byggkostnader
  – Momsfrågor vid byggnation av garage och parkeringar
 • Exploateringsavtal
  – Momsfrågor kopplade till allmän platsmark, VA-anläggningar, bidrag till kommunen m.m.
 • Skattefrågor vid avyttring av färdigställd byggnation
  – Hur påverkar latent skatt och stämpelskatt?

 

Målgrupp
Exploatörer, fastighetsbolag, advokater, konsulter, förvaltare, privata fastighetsägare, kommuner och andra som ofta kommer i kontakt med skatt vid överlåtelse och markexploatering.

Lärare
Fredrik Mattsson, jurist Skeppsbron skatt
Richard Hedin Thyr, jurist Skeppsbron skatt
Emma Eriksson, advokat Landahl Advokatbyrå
Tomas Vesterlin, jurist & civilingenjör lantmäteri Vesterlins

Längd
En dag.
Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

Pris
7 400 kronor per deltagare, exklusive moms

Boka din plats här!