Sista minuten tips! - Dags att skicka in fastighetsdeklarationen

Under 2019 beslutar Skatteverket om nya taxeringsvärden för hyreshus, industri, special- och elproduktionsenheter. Bostäder och lokaler ingår i hyreshus. Taxeringsvärdena gäller från 1 januari 2019 och i tre år för hyreshus och i sex år för industri, special- och elproduktionsenheter.

Fastighetsskatten uttas baserat på taxeringsvärdet med 1 procent för hyreshus, 0,5 procent för industri och 0,2 – 1 procent för elproduktionsenheter. För hyreshusbostäder (avses hyres- och bostadsrätter) begränsas avgiftsuttaget till det lägsta av 0,3 procent av taxeringsvärdet och 1 379 kr / lgh (gäller för inkomstår 2019). Specialenhet är skattebefriad.   

Fastighetsdeklarationen skickades ut av Skatteverket i september och ska lämnas in senast den 1 november.

Skatteverkets prognoser pekar på generella höjningar av taxeringsvärdet för hyreshus med 30–40 procent, med lokala variationer. . För industrifastigheter förväntas taxeringsvärdet öka ännu mer.

Förlängd deklarationstid (anstånd) kan medges av Skatteverket om det finns särskilda skäl, då gäller inlämningsplan till och med slutet av februari 2019. Du behöver då ansöka om anstånd hos Skatteverket senast den 31 oktober 2018.

Skeppsbron Skatts egen skatteexpert Henrik Kaarme ger sina sistaminutentips om vad som är bra att tänka på när det gäller fastighetsdeklarationen:

 

  • Finns det några vanliga fällor eller fel när det kommer till fastighetsdeklarationen?

Ja, det vanligaste felen är att förlita sig på de förtryckta uppgifterna och att enbart deklarera de efterfrågade uppgifterna i deklarationen.

En enkel avstämning mot nya areauppmätningar av både lokal- och bostadsarea samt bruttoarea (kvm) ovan mark kan visa att de förtryckta uppgifterna ska justeras nedåt. Saknas uppmätt bruttoarea ovan mark för hyreshus kan den beräknas schablonmässigt till 1,25 x bostadsarea och 1,2 x lokalarea ovan mark. Vidare är det inte ovanligt att vissa tillägg till hyra för lokaler felaktigt ingår i den deklarerade faktiska årshyran. Industri taxeras vart sjätte år och det finns därför särskild anledning till att se över standardpoängen för lager, produktionslokaler och industrikontor. Leder en enkel avstämning till att förtryckta uppgifter ändras är det normalt sett en indikation om att en noggrann analys, begränsad eller bred, kan medföra ytterligare justeringar av taxeringsvärdet framåt och även återvinning av för hög fastighetskatt retroaktivt.

För bl.a. projektfastigheter, vid konvertering av areor i byggnaden och nya hyresgäster sedan senaste taxering krävs normalt sett en noggrannare genomgång för att fylla i fastighetsdeklarationen korrekt och därmed uppnå rättvisande taxeringsvärde.  

Vid sidan av de efterfrågade uppgifterna som ska deklareras är det viktigt att fastighetsägaren ställer sig frågan om det finns några specifika förhållanden (s.k. säregna förhållanden) på byggnad eller mark som skulle inverka negativt på fastighetens marknadsvärde. Ex. på säregna förhållanden är tomställning vid ombyggnad, onormalt höga drift- och underhållskostnader och höga och långvariga vakanser. Är så fallet kan en sänkning av taxeringsvärdet uppnås om det yrkas öppet i fastighetsdeklarationen.

 

  • Vilka uppgifter behöver man som fastighetsägare ha tillgängliga för att kunna göra fastighetsdeklarationen?

För fastigheter med hyreshus med enbart bostäder kan det räcka med att utgå från föregående fastighetsdeklaration, taxeringsbeslut och nya areauppmätningar. Saknas areauppmätningar och det finns en osäkerhet i den uthyrningsbara lokalarean som ska deklareras kan avstämning göras med uppmätning på planritningar. Vidare, för fastighet med hyreshus med lokaler behövs även hyressammanställningar för 2017 och arbetet med både hyreshus lokaler och industri underlättas av marknadsvärderingar från 2017/18. Vid investeringar på byggnad, pågående eller avslutade, behöver kostnaden (exkl. moms) deklareras.

 

  • Finns det något annat som det är viktigt att tänka på när man lämnar in fastighetsdeklarationen?

Det finns några enkla ”kom-i-håg” i form av att information, beräkningar och bakomliggande analys för deklarerade uppgifter dokumenteras och sparas ned till nästkommande taxering. Detsamma gäller även säregna förhållanden. För vissa säregna förhållanden som beloppsmässigt kan beräknas är det centralt att beräkningarna sparas. När taxeringsbeslutet kommer i juni/juli under taxeringsåret bör det kontrolleras mot deklarationen, eventuella yrkanden om nedsättning av taxeringsvärdet och beräknade justeringsbelopp. Vid nekat yrkande eller om Skatteverkets justeringsbelopp avviker från beräknade uppgifter är det lämpligt att genomföra en förnyad bedömning av möjligheterna till framgång. Taxeringsbeslut kan omprövas fem år tillbaka, vilket betyder att omprövningstiden för den senaste allmänna fastighetstaxeringen 2013 löper ut vid årsskiftet 2018/19.