Proposition om genomförande av CFC-regler

Regeringen lämnade i dagarna propositionen 2017/18:296 ”Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandragande” till riksdagen.

Med anledning av rådets direktiv (EU) 2016/1164 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion (direktivet mot skatteundandraganden), förslås en anpassning av gällande svensk CFC-lagstiftning för att reglerna ska leva upp till kraven i direktivet. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Finansdepartementet publicerade en promemoria med förslag till ändring av CFC-reglerna i februari i år Läs mer om förslaget här!

Efterföljande lagrådsremiss lämnades i juni. Propositionen överensstämmer i huvudsak med lagrådsremissens lagförslag. Regeringen har i propositionen delvis följt Lagrådets synpunkter på lagförslagen samt vidtagit redaktionella och språkliga ändringar.

Propositionen innehåller bland annat förslag på att definitionen av intressegemenskap i 39 a kap. 3 § IL ändras så att det krävs minst 25 % innehav eller kontroll istället för nuvarande minst 50 %. Det föreslås även ett tillägg om att personer som är juridiska personer och en och samma fysiska eller juridiska person direkt eller indirekt innehar eller kontrollerar minst 25 % av kapitalet eller rösterna i personerna ska anses vara i intressegemenskap med varandra.

Vidare föreslås även ändringar i Bilaga 39 a till IL. Förslaget innebär bland annat att fler stater än idag delvis kommer att undantas från kompletteringsregeln tillämpningsområde (och därmed i större omfattning omfattas av CFC-beskattning). Det förslås även att sådan inkomst som för vissa stater undantas från kompletteringsregeln utvidgas till att, utöver inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet, även gälla royalty och annan inkomst av immateriella rättigheter.

Slutligen föreslås införande av regler om säkerhetsreserv vid beskattningsinträde för en utländsk juridisk person som motsvarar ett svenskt skadeförsäkringsföretag samt regler som syftar till att undvika dubbelbeskattning för delägare i CFC-bolag.

Kommentar

De nya CFC-reglerna medför omfattande förändringar, inte minst avseende mängden länder som nu byter från vit till ”grå” eller ”svart” lista. Eftersom regeringen nu har lämnat en proposition kan det konstateras att lagförslaget med stor sannolikhet kommer att genomföras. Med endast några månader kvar innan reglerna föreslås träda i kraft rekommenderar vi att internationella koncerner inventerar sin struktur för att identifiera eventuella CFC-bolag samt vilka åtgärder som kan eller bör sättas in.