Rapport: Konkurrenskraften i Sveriges ägarbeskattning

Skeppsbron Skatt har på uppdrag av Svenskt Näringsliv kartlagt ägarbeskattningen i Sverige och i 15 jämförelseländer. Kartläggningen omfattar de effektiva skattesatserna på utdelning och kapitalvinster, incitament och lättnadsregler kopplade till beskattning av utdelning och kapitalvinster samt en konkretisering av effekterna i två typsituationer. 

De länder som omfattas av kartläggningen är Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Kanada, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA.

Slutsatsen är att Sverige tillämpar de högsta skattesatserna på utdelning och kapitalvinster. Den normala skattesatsen på kapitalinkomster i Sverige är 30,00 procent och en reducerad skattesats om 25,00 procent tillämpas på inkomster från onoterade aktier. Dessa skattesatser ligger högt i jämförelse med övriga granskade länder, särskilt vid lägre inkomster. Aktiva delägare i fåmansföretag beskattas med 20,00 procent för den del av inkomsten som ryms inom ett särskilt gränsbelopp, medan resterande inkomst beskattas progressivt med 29,98–54,98 procent. De skattesatser som tillämpas vid progressiv beskattning för aktiva ägare i fåmansföretag framstår som synnerligen höga i jämförelse. 

Inget annat jämförelseland tillämpar effektiva skattesatser på utdelning eller kapitalvinster som överstiger 50,00 procent. Vissa länder beskattar inte utdelning och kapitalvinster överhuvudtaget, eller beskattar endast inkomster som överstiger vissa nivåer.

Utöver skillnaden i skattesatserna förekommer omfattande undantag och lättnadsregler i några av jämförelseländerna, med effekten att relativt höga inkomster i vissa fall undantas från beskattning eller är föremål för låg beskattning.

Resultatet av kartläggningen har publicerats i en rapport som finns att ladda ner här: https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/minska-skatt-pa-agande/agarskatterna-konkurrenskraften-och-valstandet-en-internationell_712403.html