Unionsintern försäljning – hämtköp i två led = problem

EU-domstolen (EUD) har nyligen meddelat ytterligare en dom avseende behandlingen av gränsöverskridande kedjetransaktioner – mål C-628/16 Kreutzmeyr.

Förutsättningarna i målet var som följer: Ett tyskt bolag (säljaren) sålde varor belägna i Tyskland till ett österrikiskt bolag (köparen som åtog sig att hantera transporten av varorna ut ur Tyskland. Utan att informera säljaren sålde köparen, innan denne hämtat varorna hos säljaren, dessa vidare till ett tredje bolag som istället hämtade varorna och ombesörjde transporten ut ur Tyskland. Säljaren hanterade sin försäljning som en unionsintern leverans till köparen. Köparen i sin tur fakturerade det tredje bolaget med österrikisk moms som detta bolag drog av.

Frågan i målet gällde om det tredje bolaget hade rätt att dra av den moms som debiterats av köparen (dvs i den andra transaktionen i transaktionskedjan). Eftersom hanteringen i detta led hängde ihop av den hur den första transaktionen (mellan säljaren och köparen) hade hanterats behövde hela kedjetransaktionen bedömas för att utreda om den andra transaktionen hade hanterats korrekt.

Det följer av tydlig praxis att när två på varandra följande försäljningar av samma varor mellan beskattningsbara personer inom EU ger upphov till en enda gränsöverskridande transport, kan endast en av försäljningarna anses utgöra en EU-försäljning som kan ske utan moms. I det förevarande fallet hade köparen sålt varorna vidare till det tredje bolaget innan varorna lämnade Tyskland. Vidare hanterades transporten av det tredje bolaget. I sin bedömning uttalar EUD att i fall då äganderätten till varorna övergår till den tredje parten i kedjan innan varorna lämnar ursprungslandet kan den gränsöverskridande transporten inte hänföras till det första transaktionsledet (dvs i det här fallet försäljningen från säljaren till köparen) utan ska hänföras till den andra transaktionen (dvs den transaktion som i det här fallet ägde rum mellan köparen och det tredje bolaget). I detta avseende upprepar alltså EUD det principiella resonemang som tidigare anförts i mål C-386/16 Toridas, publicerat 2017.

Vår kommentar
Återigen ser vi exempel på vikten av att säljaren säkerställer köparens avsikt i samband med gränsöverskridande hämtköp. Detta då var och när köparen eventuellt vidareförsäljer varan kan påverka bedömningen av om säljarens försäljning kan undantas från moms eller inte. Att den första transaktionen i det aktuella målet felaktigt hanterades som en undantagen unionsintern försäljning föranledde felaktig hantering i hela transaktionskedjan.

Det första bolaget i en transaktionskedja måste således ha kontroll och dokumentation som visar vad som kommer att hända med varan för att kunna se till att försäljningarna behandlas på ett korrekt sätt. Samtliga företag som tillämpar hämtköp i samband med gränsöverskridande försäljningar bör förhålla sig till detta genom att tillse att ordentliga rutiner och avtal kopplade till denna typ av försäljningar finns på plats. Detta gäller inte minst när två av parterna tillhör samma koncern.

Vid frågor kontakta din rådgivare på Skeppsbron Skatt.