Lagrådsremissen för nya ränteavdragsbegränsningsregler har presenterats

Regeringen överlämnade igår en remiss till Lagrådet med förslag på begränsningsregler för ränteavdrag. Förslaget kan i stora drag sammanfattas enligt följande:

 • En generell begränsning av ränteavdrag (som omfattar både intern och extern ränta) införs, där avdragsutrymmet för negativt räntenetto begränsas till 30 procent av skattemässigt EBITDA
 • Vid beräkning av skattemässigt EBITDA beaktas tidigare års underskott med så stort belopp som svarar mot årets överskott, före justering för negativt räntenetto och avskrivningar
 • Utjämning av positivt och negativt räntenetto inom en koncern möjligt när koncernbidragsrätt finns
 • Negativt räntenetto som inte kunnat dras av ett visst år kan sparas och dras av ett senare år, om utrymme då finns. Detta gäller dock i maximalt sex år
 • Ränteavdrag upp till 5 000 000 kr per intressegemenskap får dras av utan begränsning
 • Reglerna om begränsning av ränteavdrag för vissa interna lån (de nuvarande s k ränteavdragsbegränsningsreglerna) förenklas. Såväl nuvarande tioprocentsregeln som den s k ventilen slopas. Enligt förslaget ska istället avdrag för ränta på skulder inte nekas när långivaren (i) hör hemma inom EES, (ii) i land med vilket Sverige har skatteavtal eller (iii) beskattas med minst 10 procent, utom när skuldförhållandet uppkommit uteslutande eller så gott som uteslutande för att uppnå en väsentlig skatteförmån
 • De tidigare föreslagna temporära begränsningarna för nyttjande av tidigare års underskott har tagits bort
 • Avdragsförbud för ränta på lån inom en intressegemenskap vid vissa gränsöverskridande situationer (hybridregler) införs

Några ytterligare förändringar:

 • Bolagsskatten sänks i ett första steg till 21,4 % (2019-2020) och därefter till 20,6 % (2021)
 • Ett nytt kapitel i inkomstskattelagen införs som reglerar beskattning av leasing
 • Ett primäravdrag införs för hyreshus innebärande att, utöver ordinarie avdrag för värdeminskning, 12 procent av utgifterna får dras av inom en sexårsperiod från det att hyreshuset färdigställs

Förslagen föreslås bli tillämpliga på beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2018.

Länk till Lagrådsremissen

Vid frågor gällande lagrådsremissen, kontakta din rådgivare på Skeppsbron Skatt.