Är ni säkra på klassificeringen av era importerade produkter?

När varor importeras till EU bestäms tullsatsen utifrån vad det är för vara som importeras (s.k. klassificering). Beroende på hur varan klassificeras kan tullsatsen vara allt från noll till över tio procent. Klassificering av varor sker med stöd av tulltaxan i enlighet med särskilda klassificeringsregler. Frågor av betydelse för klassificeringen är bl.a. varornas material, hur … Läs mer

Justerade regler för beräkning av tullvärde samt viktig information om övergångsbestämmelserna

Den 1 maj 2016 träder en helt ny tullagstiftning i kraft inom EU. Den nya lagstiftningen är till stora delar avsedd att utgöra en anpassning till det digitala samhället, varvid det blir en övergång till elektroniskt uppgiftslämnande. Den nya s.k. unionstullkodexen innehåller emellertid även några materiella förändringar, varvid slopandet av ”first sale rule” sannolikt är … Läs mer