Stopplagstiftning gällande s.k. kattrumpor

Regeringen lämnade igår kväll en skrivelse till riksdagen där man aviserade kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017. Bestämmelserna föreslås dock vara tillämpliga från och med den 28 oktober 2016, dvs. det rör sig om en s.k. … Läs mer

Regeringen föreslår nya regler för informationsutbyte och dokumentation vid internprissättning

Regeringen har lämnat en lagrådsremiss med förslag för att genomföra OECD:s multilaterala avtal om land-för-land-rapportering på skatteområdet samt EU-direktivet med samma syfte. Land-för-land-rapportering innebär bl.a. att multinationella koncerner ska redovisa uppgifter för varje stat som de finns i enligt en struktur framtagen av OECD i det s.k. BEPS-arbetet. Syftet är att ge skattemyndigheterna bättre underlag … Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen om beräkning av ränta på felaktigt uttagen kupongskatt

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 23 juni 2016 dom avseende frågan enligt vilka grunder ränta ska beräknas då kupongskatt återbetalas till följd av uttag i strid med EU-rätten. Sverige tar regelmässigt ut kupongskatt på utdelningar från svenska bolag till utländska ägare. I vissa situationer är sådant skatteuttag inte förenligt med EU-rätten. Felaktigt uttagen skatt har … Läs mer

Värdeminskningsavdrag vid förvärv av bebyggd tomträtt

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 12 april 2016 prövat hur anskaffningsutgiften ska fördelas vid förvärv av bebyggd tomträtt. Kammarrätten ansåg att hela anskaffningsutgiften ska hänföras till byggnad vid beräkningen av värdeminskningsavdrag. Bakgrunden var att ett bolag förvärvat ett flertal bebyggda tomträtter. Bolaget ansåg att hela anskaffningsutgiften skulle anses avse byggnad och yrkade således … Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen om skatterättslig hemvist för fonder

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom den 15 april slagit fast att en svensk värdepappersfond har skatterättslig hemvist i Sverige i den mening som avses i OECD:s modellavtal. Svenska värdepappersfonder är enligt bestämmelser i inkomstskattelagen obegränsat skattskyldiga i Sverige. Sedan den 1 januari 2012 gäller dock att sådana fonder inte betalar någon skatt på inkomst … Läs mer

HFD meddelar prövningstillstånd avseende beräkning av ränta på felaktigt uttagen kupongskatt

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 19 oktober 2015 prövningstillstånd avseende frågan enligt vilka grunder ränta ska beräknas då kupongskatt återbetalas till följd av uttag i strid med EU-rätten.  Sverige tar regelmässigt ut kupongskatt på utdelningar från svenska bolag till utländska ägare. I vissa situationer är sådant skatteuttag inte förenligt med EU-rätten. Felaktigt uttagen skatt har … Läs mer

HFD meddelar prövningstillstånd avseende företrädaransvar för obetalda skatter om mer än 700 mkr

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 20 oktober 2015 prövningstillstånd i fråga om företrädaransvar, dvs. betalningsansvar för förfallen skatt. Frågan är om en likvidator kan anses ha sådant betalningsansvar samt, om så anses vara fallet, huruvida det finns skäl för befrielse från ansvaret med hänsyn till att ägarintresse saknas och att det är fråga om ett … Läs mer