Dom från Högsta förvaltningsdomstolen avseende avskrivningsunderlag vid förvärv av tomträtt med byggnad

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat dom i ett mål om hur avskrivningsunderlaget för en byggnad ska bestämmas när byggnaden förvärvats tillsammans med en tomträtt. Bakgrunden är den följande. Ett bolag hade efter förvärv av tomträtter med byggnader hänfört hela anskaffningsutgiften till byggnad och gjort värdeminskningsavdrag. Skatteverket ansåg att anskaffningsutgiften skulle proportionerats mellan byggnad och mark … Läs mer

Fordran ansågs ligga utanför internbankverksamhet – nekat avdrag för förlust

I en nyligen avkunnad dom från Kammarrätten (Mål nr. 8053-16) har ett bolag nekats avdrag för förlust på en fordran på ett annat koncernföretag. Domstolen ansåg att avdragsförbudet för kapitalförluster inom intressegemenskap i 25a kap. 19 § Inkomstskattelagen var tillämpligt. Avgörande för utgången i målet var huruvida fordran var att anse som en lagertillgång i … Läs mer

Krav på underlag för avdrag för reparation och underhåll

Uppdelning av åtgärder och utgifter mellan ombyggnad och reparation och underhåll I en nyligen meddelad dom från Kammarrätten i Jönköping (mål nr 2775-16) nekades omedelbart avdrag för utgifter för reparation och underhåll (19 kap. 2 § IL) i samband med ombyggnad. Kammarrätten konstaterar att rätt till omedelbart avdrag för utgifter för reparation och underhåll kan … Läs mer

Frukostseminarium i Stockholm och Malmö – Koncerninterna avtal och internprissättning

Svensk praxis på internprissättningsområdet visar på en trend av att koncerninterna avtal får ökad betydelse vid bedömningen om vad som hade accepterats av oberoende part. Med anledning av detta bjuder skeppsbron skatt in till frukostseminarium där vi kommer redogöra för rättsläget och de fallgropar man bör undvika. Utöver föredrag kommer det bjudas på frukost. När: 26 … Läs mer

Underrättelse gällande land-för-land-rapportering

Som vi skrivit om tidigare har Riksdagen antagit regeringens förslag gällande nya regler för dokumentation vid internprissättning. Detta innefattar även regler för så kallad land-för-land-rapportering. Enligt det nya regelverket avseende land-för-land-rapporteringen ska en sådan lämnas om koncernen är multinationell och har sammanlagda intäkter överstigande 7 miljarder kronor. Det som avses är sammanlagda intäkter från det … Läs mer

Sammanfattning av paketeringsutredningens förslag

Den 30 mars 2017 lämnade paketeringsutredningen sitt förslag angående fastighetspaketeringar och vissa stämpelskattefrågor (SOU 2017:27). Det förslag utredningen lagt fram likställer en bolagsförsäljning med en direktförsäljning av en fastighet. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Inga övergångsbestämmelser föreslås. Förslaget innebär bl.a. följande; Vid en skattefri avyttring av bolag (näringsbetingade andelar) sker en … Läs mer

Riksdagen antar nya regler för informationsutbyte och dokumentation vid internprissättning

Riksdagen har antagit regeringens förslag gällande nya regler för informationsutbyte och dokumentation vid internprissättning. Detta innebär att OECD:s standard för dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering införs i svensk rätt. Även genomförandet av EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning avseende land-för-land-rapportering införs i svensk rätt. Bestämmelserna träder i kraft den 1 april 2017. Vår … Läs mer

Prövningstillstånd angående avskrivningsunderlag vid förvärv av tomträtt och byggnad

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har beviljat prövningstillstånd i fråga om hur avskrivningsunderlaget ska beräknas vid förvärv av byggnad och tomträtt. Bakgrunden är den följande. Ett bolag hade efter förvärv av tomträtter med byggnader hänfört hela anskaffningsutgiften till byggnad och gjort värdeminskningsavdrag. Skatteverket ansåg att anskaffningsutgiften skulle proportionerats mellan byggnad och mark och medgav därmed inte avdrag … Läs mer