Förhandsbesked angående incitamentsbeskattning med beaktande av EU-rätten

I ett förhandsbesked den 23 februari kom Skatterättsnämnden fram till att EU-rätten förhindrar svensk beskattning av inkomster hänförliga till incitamentsprogram för anställda som varit bosatta utomlands under intjänandetiden. Omständigheterna i förhandsbeskedet var i korthet följande. En anställd hade under en fyraårsperiod deltagit i ett incitamentsprogram genom arbete i utlandet. Den anställde var vid tidpunkten för … Läs mer

Domarjäv i skattemål

Artikel i SkatteNytt (2011 s. 572) av Per Holstad. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom den 15 mars 2011 (mål nr 1284-10 och 1285-10) kommit fram till att en domare i länsrätt inte varit förhindrad att handlägga taxeringsmål med anledning av att han tidigare prövat och bedömt att det inte funnits förutsättningar att bevilja … Läs mer