Avdragsrätt för moms vid försäljning till underpris – EU-dom

En nederländsk kommun lät uppföra två byggnader. Kommunen överlät byggnaderna till en stiftelse mot en ersättning motsvarande tio procent av produktionskostnaderna. Kommunen debiterade moms på överlåtelsen. Stiftelsen upplät sedan vederlagsfritt delar av byggnaderna till tre friskolor. Stiftelsen upplät övriga delar till andra hyresgäster mot ersättning. De senare upplåtelserna omfattades av momsplikt. Med hänsyn till att … Läs mer

HD-dom om tryckerimoms

Högsta domstolen har den 22 december 2015 fattat beslut med innebörden att tryckerierna enligt läran om condictio indebiti är skyldiga att till sina kunder betala tillbaka moms motsvarande vad de själva har fått tillbaka från Skatteverket till följd av EU-domen gällande Graphic Procédé. Om ni har mottagit krav från Skatteverket avseende s.k. tryckerimoms och kanske … Läs mer

Avdragsrätt för kostnader vid försäljning av dotterbolag

Artikel i Skattenytt 2014 av  Mats Holmlund & Fredrik Mattsson – en kommentar till HFD:s dom avseende Nolato Cerbo AB När ett bolag avhänder sig ett dotterbolag uppkommer inte sällan stora kostnader för värderingstjänster, besiktningstjänster, mäklartjänster och advokattjänster m.m. Såsom praxis har utvecklats under senare tid står det numera förhållandevis klart att tjänsterna avseende förmedlingen … Läs mer

HFD: Följdändring riktig i tryckerimål

Högsta förvaltningsdomstolen har nu slutgiltigt avgjort tryckerimomsfrågan. Utgången blev inte den väntade utan HFD anser att det faktiskt är möjligt att följdändra. Dessutom anför domstolen att det inte är oskäligt att fatta beslut om följdändring så länge det inte är klarlagt att tryckeriet i fråga inte kommer att betala tillbaka momsen till kunden. Utgången avviker … Läs mer