Frukostseminarium i Stockholm och Malmö om avräkning av utländsk skatt

Skeppsbron Skatt bjuder in till ett frukostseminarium kring avräkning av utländsk skatt. Fokus ligger på avräkningsfrågor som är viktiga inför kommande bokslut, men vi tar också upp en del långsiktiga planeringsmöjligheter. Bokslutsfrågor som berörs: Spärrbeloppsberäkningen: – Definition av utländsk nettoinkomst (inkomster samt kostnadsallokering) – Sammanlagd inkomst och koncernbidragsplanering – Övriga aspekter, t.ex. hantering av periodiseringsfond … Läs mer

Krav på underlag för avdrag för reparation och underhåll

Uppdelning av åtgärder och utgifter mellan ombyggnad och reparation och underhåll I en nyligen meddelad dom från Kammarrätten i Jönköping (mål nr 2775-16) nekades omedelbart avdrag för utgifter för reparation och underhåll (19 kap. 2 § IL) i samband med ombyggnad. Kammarrätten konstaterar att rätt till omedelbart avdrag för utgifter för reparation och underhåll kan … Läs mer

Välkommen till ett fördjupat seminarium om ränteavdrag den 14 november 2017

Skeppsbron Skatt bjuder in till en förmiddag med särskilt fokus på de föreslagna ränteavdragsreglernas betydelse för fastighetsbranschen, internationella koncerner och pågående ränteavdragsprocesser. Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm Anmälan: SEMINARIET ÄR FULLBOKAT! Agenda: 8.45-9.15  Frukost och registrering 9.15-10.15  Gemensam inledande överblick av det föreslagna regelpaketet – Innehållet i Finansdepartementets promemoria om nya skatteregler för företagssektorn … Läs mer

Nya förslag på skattereformer i USA och Frankrike

Den 27 september publicerades förslag på skattereformer i såväl USA som Frankrike, där nya presidenter vill sätta sin stämpel på skattesystemet. Detaljnivån i förslagen varierar, men nedan redogör Skeppsbron Skatt för de viktigaste delarna i reformerna ur ett bolagsskatteperspektiv. USA President Trump och det republikanska partiet har sedan länge förespråkat omfattande förändringar av den amerikanska … Läs mer

Skeppsbron Skatt i Malmö inbjuder till frukostseminarium – nya skatteregler för företagssektorn

Nya bestämmelser om ränteavdragsbegränsningar ska införas senast den 31 december 2018 enligt ett EU-direktiv. Regelverket kommer att beröra alla företag med ränteutgifter. Nyligen kom Regeringen med ett förslag till svensk implementering av reglerna vilka föreslås träda ikraft redan 1 juli 2018. Regeringen föreslår ett omfattande paket, som inte bara gäller ränteavdragsbegränsningar utan också begränsad avdragsrätt för … Läs mer

Frukostseminarium i Stockholm och Malmö – Koncerninterna avtal och internprissättning

Svensk praxis på internprissättningsområdet visar på en trend av att koncerninterna avtal får ökad betydelse vid bedömningen om vad som hade accepterats av oberoende part. Med anledning av detta bjuder skeppsbron skatt in till frukostseminarium där vi kommer redogöra för rättsläget och de fallgropar man bör undvika. Utöver föredrag kommer det bjudas på frukost. När: 26 … Läs mer

Ordalydelsen i koncerninterna avtal får ökad betydelse för internprissättningen

Den 5 juli avgjorde Kammarrätten i Jönköping (mål nr 2038-2041-15) ett internprissättningsmål där två typer av transaktioner behandlandes, den ena var en logistiktjänst och den andra en distributionstjänst. Kammarrättens bedömning av distributionstjänsten, som tillhandahölls ett svenskt aktiebolag (AB) av ett amerikanskt bolag (Inc), var av principiell betydelse. Ett avtal mellan AB och Inc garanterade Inc … Läs mer